XXXIV Sesja Rady Miasta Terespol połączona z ceremonią wręczenia odznaczeń

Data: 

środa, 23 Luty, 2022

Godzina: 

16.00

Miejsce: 

Terespol, sala konferencyjna przy Miejskiej Bibliotece w Terespolu, ul. Wojska Polskiego 132

Opis wydarzenia: 

 
Wicewojewoda lubelski Robert Gmitruczuk podczas XXXIV Sesji Rady Miasta Terespol wręczy Medal „Opiekun Miejsc Pamięci Narodowej” oraz Odznakę Honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej” w dowód uznania działalności na rzecz upowszechniania i krzewienia polskiej kultury.
 
Przewidziane przemówienie wicewojewody lubelskiego Roberta Gmitruczuka.
 
Program uroczystości:

 • otwarcie
 • stwierdzenie quorum
 • przyjęcie porządku obrad
 • ceremonia wręczenia Medalu „Opiekun Miejsc Pamięci Narodowej” oraz Odznaki Honorowej „Zasłużony dla Kultury Polskiej” 
 • przemówienie wicewojewody lubelskiego 
 • przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji
 • sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta w okresie międzysesyjnym
 • interpelacje i zapytania radnych
 • odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych
 • podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2022 r.
 • podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
 • podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi bialskiemu
 • podjęcie uchwały w spr. Udzielenia pomocy rzeczowej dla województwa lubelskiego
 • podjęcie uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Terespol
 • podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług dotyczących odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
 • podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie Miasta Terespol
 • podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia miejskiego programu profilaktyki i rozwiązania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2022 r.
 • podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 2022 rok
 • około godz. 17.00 - zakończenie obrad

Organizatorzy: 

Burmistrz Miasta Terespol
Rada Miasta Terespol