Klauzula

Klauzula informacyjna

 

AdministratoremPani/Pańskich danych osobowych będzie Przewodniczący Wojewódzkiej Komisji do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Lublinie.

 

Siedzibą Wojewódzkiej Komisji do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Lublinie jest Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie,.

 

Może Pani/Pan kontaktować się z nami:

  •  listownie:  ul. Lubomelska 1-3, 20-072 Lublin
  •  telefonicznie: 81 532 91 34

oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej

  • e_mail: wkozm-lublin [at] lublin.uw.gov.pl

 

Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu:

 

Prowadzenia postępowania w sprawie z Pani/Pana wniosku o ustalenie zdarzenia medycznego.

na podstawie:

  • art. 67e ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta z dnia 6 listopada 2008 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1318 z późn.zm.)

 

Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane tylko podmiotom upoważnionym – członkom Składu Orzekającego Wojewódzkiej Komisji powołanego w celu przeprowadzenia postępowania i wydania orzeczenia w sprawie o ustalenie zdarzenia medycznego oraz pozostałym stronom postępowania – podmiotowi leczniczemu prowadzącemu szpital oraz ubezpieczycielowi podmiotu leczniczego.

 

W wyjątkowych, uzasadnionych sytuacjach Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazane uprawnionym podmiotom na podstawie przepisów prawa.

 

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania postępowania przed Wojewódzka Komisją.

 

Ma Pani/Pan prawo do dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, a także usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jeśli jest to zgodne z przepisami prawa

 

Ma Pani/Pan również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Pani/Pan uzna, że przetwarzanie Pani/Pana danych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 

Podanie przez Panią/ Pana danych osobowych jest konieczne do rozpatrzenia wniosku o ustalenie zdarzenia medycznego złożonego do Wojewódzkiej Komisji. Jeśli nie poda Pani/Pan swoich danych osobowych Pani/Pański wniosek nie będzie rozpatrzony.

 

Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.