Komisja ds. OoZM - Postępowanie i wniosek

10.01.2012

Wniosek o ustalenie zdarzenia medycznego - Postępowanie 

Celem postępowania przed Wojewódzką Komisją do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Lublinie jest ustalenie, czy zdarzenie, którego następstwem była szkoda majątkowa lub niemajątkowa, stanowiło zdarzenie medyczne.

Przedmiot postępowania
 • Postępowanie dotyczy zdarzenia, którego skutkiem jest: zakażenie pacjenta biologicznym czynnikiem chorobotwórczym, uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia albo śmierć pacjenta, mającego miejsce po 1 stycznia 2012 r.
 • Postępowanie dotyczy zdarzenia medycznego będącego następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych w szpitalu mającym siedzibę na terenie województwa lubelskiego.
 • W wyniku zdarzenia medycznego musi nastąpić szkoda majątkowa lub niemajątkowa.

UWAGA: Nie będą rozpatrywane wnioski dotyczące zdarzeń medycznych mających miejsce przed 1 stycznia 2012 r. Wnioski takie podlegają zwrotowi.

Podmiot składający wniosek

Wniosek o ustalenie zdarzenia medycznego mogą złożyć:

 • w przypadku zakażenia, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia pacjenta – pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy,
 • w przypadku śmierci pacjenta – spadkobiercy pacjenta.

Wniosek wnosi się w terminie 1 roku od dnia, w którym podmiot składający wniosek dowiedział się o zakażeniu, uszkodzeniu ciała lub rozstroju zdrowia albo nastąpiła śmierć pacjenta, jednakże termin ten nie może być dłuższy niż 3 lata od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie medyczne (w przypadku śmierci pacjenta termin nie biegnie do dnia zakończenia postępowania spadkowego).

Wymagane dokumenty

Wojewódzka Komisja wszczyna postępowanie na wniosek o ustalenie zdarzenia medycznego, zgodny z art. 67d ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2016 r. poz. 186 z późn. zm.).

Do pobrania wzór wniosku w formacie DOC:

 Wniosek zawiera:

 • dane pacjenta (imię i nazwisko, data urodzenia, numer PESEL albo serię i numer dokumentu stwierdzającego tożsamość, jeżeli pacjent posiada);
 • imię i nazwisko przedstawiciela ustawowego (jeżeli jest podmiotem składającym wniosek);
 • imiona i nazwiska wszystkich spadkobierców oraz wskazanie, który ze spadkobierców reprezentuje pozostałych w postępowaniu przed wojewódzką komisją (w przypadku śmierci pacjenta);
 • adres do doręczeń (podmiotu składającego wniosek);
 • dane podmiotu leczniczego prowadzącego szpital (firmę i adres podmiotu leczniczego oraz adres szpitala);
 • uzasadnienie wniosku zawierające uprawdopodobnienie zdarzenia, którego następstwem było zakażenie, uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia albo śmierć pacjenta oraz szkody majątkowej lub niemajątkowej;
 • wskazanie, czy przedmiotem wniosku jest zakażenie, uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia albo śmierć pacjenta;
 • propozycję wysokości odszkodowania i zadośćuczynienia, przy czym:
 • wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów postępowania przed Wojewódzką Komisją do spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Lublinie.

Maksymalna wysokość świadczenia (odszkodowania i zadośćuczynienia) wynosi:

 1. 100 000 zł – w przypadku zakażenia, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia pacjenta,
 2. 300 000 zł – w przypadku śmierci pacjenta.

Po wydaniu przez Wojewódzką Komisję orzeczenia o zdarzeniu medycznym ubezpieczyciel, z którym podmiot leczniczy zawarł umowę ubezpieczenia, zobowiązany jest przedstawić podmiotowi składającemu wniosek swoją propozycję odszkodowania i zadośćuczynienia, ustaloną zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowego zakresu oraz warunków ustalania wysokości świadczenia w przypadku zdarzenia medycznego, o którym mowa w art. 67k ust. 11 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz. 417, z późn. zm.).

Do wniosku dołącza się:

Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie
NBP O/O Lublin 67 1010 1339 0055 0022 3100 0000

tytułem: „opłata za złożenie wniosku o ustalenie zdarzenia medycznego”
 1. dowody uprawdopodobniające okoliczności wskazane we wniosku (dokumenty medyczne);
 2. potwierdzenie uiszczenia opłaty w wysokości 200 zł na konto:
 3. Opłata zaliczana jest na poczet kosztów postępowania.

 4. w przypadku śmierci pacjenta:
 • postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku,
 • pełnomocnictwo do reprezentowania pozostałych spadkobierców, w przypadku złożenia wniosku przez co najmniej jednego z nich;

oraz

 • oświadczenie podmiotu składającego wniosek o toczących się lub zakończonych postępowaniach w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej, karnych lub cywilnych w związku ze zdarzeniem będącym przedmiotem wniosku.
Do pobrania wzór oświadczenia w formacie DOC:

 Postępowanie przed Wojewódzką Komisją:

 1. zawiesza się w przypadku toczącego się w związku z tym samym zdarzeniem postępowania w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej osoby wykonującej zawód medyczny lub postępowania karnego w sprawie o przestępstwo;
 2. nie wszczyna się, a wszczęte umarza w przypadku, gdy w związku z tym samym zdarzeniem prawomocnie osądzono sprawę o odszkodowanie lub zadośćuczynienie pieniężne albo toczy się postępowanie cywilne w tej sprawie.

Wniosek należy złożyć:

w Punkcie Obsługi Klienta

Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiegow Lublinie,

20-914 Lublin

ul. Spokojna 4

lub

na adres:

Wojewódzka Komisja do Spraw Orzekania

o Zdarzeniach Medycznych w Lublinie

Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie

20-072 Lublin,

ul. Lubomelska 1-3

tel: 81 532 91 34

Wnioski zawierające dokumentację medyczną należy umieścić w zamkniętej kopercie opisanej imieniem i nazwiskiem osoby składającej wniosek oraz opatrzonej dopiskiem:

,,Wojewódzka Komisja do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Lublinie. Dokumentacja Medyczna - nie otwierać w obiegu wewnętrznym".

UWAGA: Wniosek niekompletny lub nienależycie opłacony jest zwracany bez rozpatrzenia podmiotowi składającemu wniosek.

Sposób załatwienia

Wojewódzka Komisja wydaje orzeczenie o zdarzeniu medycznym albo jego braku, wraz z uzasadnieniem.

Termin załatwienia

Wojewódzka Komisja wydaje orzeczenie nie później niż w terminie 4 miesięcy od dnia złożenia wniosku.

Jeśli Komisja przyzna odszkodowanie i zadośćuczynienie, a pacjent się na nie zgodzi, oznacza to rezygnację z wszelkich roszczeń np. w postępowaniu cywilnym czy dotyczącym odpowiedzialności zawodowej.

Koszty postępowania

Koszty postępowania przed wojewódzką komisją stanowią:

 1. opłata uiszczona za złożenie wniosku;
 2. zwrot kosztów podróży i noclegu oraz utraconych zarobków lub dochodów osób wezwanych przez Wojewódzką Komisję;
 3. wynagrodzenie za sporządzenie opinii.

Koszty postępowania określa rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie zryczałtowanej wysokości kosztów w postępowaniu przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych (Dz. U. Nr 294, poz. 1740).

Wysokość kosztów postępowania Wojewódzka Komisja ustala w orzeczeniu.

Koszty postępowania przed Wojewódzką Komisją ponosi:

 1. podmiot składający wniosek – w przypadku orzeczenia o braku zdarzenia medycznego;
 2. podmiot leczniczy prowadzący szpital – w przypadku orzeczenia o zdarzeniu medycznym;
 3. ubezpieczyciel – w przypadku, gdy nie przedstawi propozycji odszkodowania i zadośćuczynienia w określonym ustawą terminie.

Kwotę wskazaną w orzeczeniu, stanowiącą równowartość kosztów postępowania, uiszcza się na rachunek:

Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie
NBP O/O Lublin 67 1010 1339 0055 0022 3100 0000
tytułem: „koszty postępowania (należy wskazać sygn. sprawy)”
Tryb odwoławczy

Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy:

 • Podmiotowi składającemu wniosek, kierownikowi podmiotu leczniczego prowadzącego szpital oraz ubezpieczycielowi przysługuje prawo złożenia do Wojewódzkiej Komisji umotywowanego wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia wraz z uzasadnieniem.
 • Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy Wojewódzka Komisja rozpatruje w terminie 30 dni od dnia jego otrzymania.

Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem orzeczenia:

 • Podmiot składający wniosek, podmiot leczniczy prowadzący szpital oraz ubezpieczyciel mogą, w terminie 30 dni od dnia: (1) bezskutecznego upływu terminu na złożenie wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy; (2) otrzymania orzeczenia wydanego w wyniku wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy – wnieść skargę o stwierdzenie niezgodności z prawem orzeczenia Wojewódzkiej Komisji. 
 • Skargę można oprzeć wyłącznie na naruszeniu przepisów dotyczących postępowania przed Wojewódzką Komisją.
 • W sprawie skargi Wojewódzka Komisja orzeka w składzie 6-osobowym, w terminie 30 dni od dnia otrzymania skargi.