Komisja ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych

Informacje ogólne
Wniosek i postępowanie
Regulamin
Podstawa prawna
Skład Komisji
Klauzula informacyjna
 

Wojewódzka Komisja do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Lublinie orzeka o zdarzeniu medycznym lub jego braku.

Zdarzenie medyczne – zakażenie pacjenta biologicznym czynnikiem chorobotwórczym, uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia pacjenta albo śmierć pacjenta, będące następstwem niezgodnych z aktualną wiedzą medyczną:

  1. diagnozy, jeżeli spowodowała ona niewłaściwe leczenie albo opóźniła właściwe leczenie, przyczyniając się do rozwoju choroby,
  2. leczenia, w tym wykonania zabiegu medycznego,
  3. zastosowania produktu leczniczego lub wyrobu medycznego.

Postępowanie przed Wojewódzką Komisją dotyczy zdarzeń medycznych będących następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych w szpitalu w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.), mających miejsce po 1 stycznia 2012 r.
 

Szpital –  zakład leczniczy, w którym podmiot leczniczy wykonuje działalność leczniczą w rodzaju świadczenia szpitalne
 

Świadczenie szpitalne – wykonywane całą dobę kompleksowe świadczenia zdrowotne polegające na diagnozowaniu, leczeniu, pielęgnacji i rehabilitacji, które nie mogą być realizowane w ramach innych stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych lub ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych; świadczeniami szpitalnymi są także świadczenia udzielane z zamiarem zakończenia ich udzielania w okresie nieprzekraczającym 24 godzin.
 

 INFORMACJI UDZIELA

Sekretariat Wojewódzkiej Komisji do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Lublinie
20-072  Lublin, ul. Lubomelska 1-3

 pok. nr 404

 tel. 81 532 91 34
        81 74 24 127

 fax. 81 532-86-73

 e-mail: wkozm-lublin [at] lublin.uw.gov.pl