Aktualizacja dokumentacji modułu 3 wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" od 2022 r.

04.01.2022

W Ministerstwie Edukacji i Nauki opracowane zostały nowe wzory dokumentacji, dotyczącej realizacji modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”, do stosowania od 2022 r.
 

Potrzeba aktualizacji wynika z konieczności stosowania we wszystkich województwach jednolitej dokumentacji, która ułatwi ocenianie wniosków organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe, opracowanie sprawozdania, podsumowanie programu w ramach corocznych analiz ilościowych i jakościowych.
 

Nowe wzory dokumentacji:
 

1. Wniosek organu prowadzącego do wojewody o udzielenie wsparcia finansowego na realizację zadania w ramach modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”.
 

2. Załącznik nr 1 do wniosku organu prowadzącego – Wykaz szkół objętych wnioskiem o udzielenie wsparcia finansowego w ramach modułu 3 wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu".
 

3. Protokół z przeprowadzonej oceny wniosków o udzielenie wsparcia finansowego na realizację zadań w ramach modułu 3 wieloletniego rządowego programu  „Posiłek w szkole i w domu”.
 

4. Wykazy stanowiące załączniki do protokołu:

  • załącznik nr 1 - Wykaz szkół, uszeregowany malejąco według przyznanej liczby punktów, zgodnie z oceną merytoryczną, ze wskazaniem w odniesieniu do każdej ze szkół wnioskowanej kwoty wsparcia finansowego;
  • załącznik nr 2 - Wykaz organów prowadzących, których wnioski nie podlegały ocenie merytorycznej z powodu niespełnienia wymagań formalnych.

 
5. Wzór sprawozdania szkoły do organu prowadzącego z realizacji zadania w ramach modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”.
 

6. Wzór sprawozdania organu prowadzącego do wojewody z realizacji zadania w ramach modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”.
 

7. Wzór sprawozdania wojewody do Ministerstwa Edukacji i Nauki z realizacji zadań w ramach modułu 3 wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu".
 
 

Wymienione wzory dokumentów (w załączeniu) należy zastosować do sprawozdania z realizacji programu w 2021 r. (w sprawozdaniu szkoły do organu, organu do wojewody, wojewody do ministra) oraz w kolejnych etapach realizacji zadania, zgodnie z rozporządzeniem i programem.
 
 
Więcej na temat programu:
Wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
 
 
Informacje Ministerstwa Edukacji i Nauki dotyczące aktualizacji dokumentacji modułu 3 wieloletniego rządowego programu Posiłek w szkole i w domu od 2022 r.