Edycja 2018 "Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020"

26.09.2017

Procedura przedkładania wniosków, wyboru zadań do realizacji oraz przekazywania dotacji na realizację w 2018 r. zadań w ramach „Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020”
 
Zasady postępowania przy udzielaniu dotacji na realizację w 2018 r. zadań objętych Programem integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020”, w tym procedury przedkładania wniosków, wyboru zadań do realizacji i przekazywania dotacji na ich realizację, oraz wzory niezbędnych dokumentów, reguluje „Informacja na temat zasad postępowania w sprawach dotyczących udzielania w 2018 r. dotacji na realizację zadań w ramach Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020”, zwana dalej „Informacją”, ogłoszona przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.
 
Informacja” wraz z załącznikami, tj.:

  1. załącznikiem nr 1 - arkuszem kalkulacyjnym do przygotowania wniosku i sprawozdania obejmującego realizację zadań jednostkowych (obszar wsparcia II – Małe granty) i projektów społecznych o zasięgu ogólnopolskim (obszar wsparcia III – Ogólnopolskie projekty systemowe),
  2. załącznikiem nr 2 - arkuszem kalkulacyjnym do przygotowania wniosku i sprawozdania obejmującego obszar wsparcia I – Kompleksowe działania na rzecz zwiększenia integracji społeczności romskiej o zasięgu lokalnym – projekty społeczne o charakterze interdyscyplinarnym,

jest dostępna na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w zakładce: Wyznania i mniejszości - Mniejszości narodowe i etniczne - Romowie - Program integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020 - Program integracji społeczności romskiej w Polsce w roku 2018,
http://mniejszosci.narodowe.mswia.gov.pl/mne/romowie/program-integracji-...
 
Zgodnie z zapisami „Informacji(pkt. I. 1-3, II. 1-3 i IV. 1) wnioskodawcy składają do Wojewody Lubelskiego wnioski na realizację w 2018 r. zadań w ramach „Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020” w następujących obszarach aktywności:

  1. w obszarze wsparcia I - Kompleksowe działania na rzecz zwiększenia integracji społeczności romskiej o zasięgu lokalnym – projekty społeczne o charakterze interdyscyplinarnym (programy lokalne). Programy lokalne powinny być sporządzone na formularzu będącym częścią załącznika nr 2 do „Informacji”. Programy lokalne mogą zawierać szczegółowe kosztorysy poszczególnych działań.

Program lokalny powinien zostać opracowany zgodnie z wytycznymi znajdującymi się w pkt. 7.1. „Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020”, który znajduje się na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w zakładce: Wyznania i mniejszości - Mniejszości narodowe i etniczne - Romowie - Program integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020,
http://mniejszosci.narodowe.mswia.gov.pl/mne/romowie/program-integracji-spol/8303,Program-integracji-spolecznosci-romskiej-w-Polsce-na-lata-2014-2020.html

  1. w obszarze wsparcia II - Małe granty. Zadania jednostkowe (interwencje) o zasięgu lokalnym (miasto-gmina) najczęściej dotyczą jednej dziedziny. Wnioski powinny być sporządzone na formularzu będącym częścią załącznika nr 1 do „Informacji”. Wnioski mogą zawierać szczegółowe kosztorysy zadań.

Wnioski na realizację zadań w ww. obszarach wsparcia należy składać do Wojewody Lubelskiego, w dwóch egzemplarzach, w terminie do dnia 31 października 2017 r.
 
Wnioski składać można: osobiście w siedzibieLubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie przy ul. Spokojnej 4, 20-914 Lublin, w Punkcie Obsługi Klienta (na parterze budynku), w dni powszednie w godzinach od 7:30 do 15:30 (decyduje data wpływu wniosku do urzędu) lub korespondencyjnie na adres: Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie, ul. Spokojna 4, 20-914 Lublin. W przypadku wysłania wniosku pocztą tradycyjną, decyduje data wpływu wniosku do urzędu.
 
Stosownie do zapisów „Informacji” (pkt. I. 10. i II. 10.) Wojewoda Lubelski zawiera:

  1. umowy lub porozumienia na realizację w 2018 r. programów lokalnych lub poszczególnych zadań składających się na program lokalny;
  2. umowy na wsparcie lub powierzenie realizacji zadań lub porozumienia.

Sprawozdania z wykonania zadań w ramach „Programu integracji” składane są do Wojewody Lubelskiego, w terminie 30 dni od dnia zakończenia realizacji zadania. Sprawozdania te powinny być sporządzone na formularzu będącym częścią załącznika nr 1 do „Informacji” (dotyczy zadań w obszarze wsparcia II – Małe granty) lub na formularzu będącym częścią załącznika nr 2 do „Informacji” (dotyczy zadań w obszarze  wsparcia I - Kompleksowe działania na rzecz zwiększenia integracji społeczności romskiej o zasięgu lokalnym – projekty społeczne o charakterze interdyscyplinarnym).
Dodatkowych informacji udziela pracownik Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie pod numerem telefonu: 81 74 24 533 lub pod adresem poczty elektronicznej: mlipert [at] lublin.uw.gov.pl
 
 
Załącznik do pobrania:

  1. Załącznik nr 1 - arkusz kalkulacyjny do przygotowania wniosku i sprawozdania obejmującego realizację zadań jednostkowych i projektów społecznych o zasięgu ogólnopolskim.
  2. Załącznik nr 2 - arkusz kalkulacyjny do przygotowania wniosku i sprawozdania obejmującego obszar wsparcia I – Kompleksowe działania na rzecz zwiększenia integracji społeczności romskiej o zasięgu lokalnym – projekty społeczne o charakterze interdyscyplinarnym.
  3. Załącznik nr 3 - „Informacja na temat zasad postępowania w sprawach dotyczących udzielania w 2018 r. dotacji na realizację zadań w ramach Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020”.