Informacja dotycząca dotacji dla spółek wodnych województwa lubelskiego

19.12.2018

Począwszy od 2017 r. dotacja podmiotowa dla spółek wodnych została ponad dwukrotnie zwiększona w stosunku do lat poprzednich.
 
Wielkość przyznanej dotacji w ostatnich czterech latach kształtowała się następująco:
2015 r. - 709 tys. zł
2016 r. - 757 tys. zł
2017 r. - 1 685 tys. zł
2018 r. - 1 918 tys. zł.
 
W województwie lubelskim, z pomocy państwa, korzysta 50 spółek wodnych, w tym 30 spółek zrzeszonych w rejonowych związkach.
 
Środki powyższe, zgodnie z ustawą Prawo wodne, przeznaczone są na konserwację istniejących urządzeń melioracji wodnych szczegółowych. Nie mogą być natomiast wykorzystane na inwestycje.
 
Konserwacja urządzeń melioracyjnych polega głównie na:
a) utrzymaniu drożności rowów melioracyjnych. Jest to wykaszanie skarp i usuwanie zakrzaczeń, odmulanie dna i rozplantowanie urobku, remonty przepustów oraz usuwanie tam bobrowych.
b) utrzymaniu sprawności sieci drenarskiej. Jest to przede wszystkim usuwanie awarii,
czyszczenie rurociągu, odmulanie wylotów i remonty studni drenarskich.
 
Zakres rzeczowy i wartość robót wykonanych z udziałem dotacji dla porównania w dwóch kolejnych latach tj. w roku 2016 oraz po zwiększeniu pomocy państwa w 2017 r. był następujący:
2016 r. 2017 r.
a) utrzymanie rowów w mb 230 453 722 520
b) usuwanie awarii sieci drenarskiej w szt. 179 1318
c) całkowita wartość robót w tys. zł 2 899 3 618
d) wartość wypłaconej dotacji w tys. zł 750 1 685
 
Zakres rzeczowy wykonanych prac w 2018 r. oraz ich wartość będzie znana po zakończeniu bieżącego roku oraz dokonaniu rozliczenia wszystkich dotowanych spółek wodnych.