Informacja dotycząca konkursów w ramach programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020

08.02.2019

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości 28 stycznia br. ogłosiła konkursy na dofinansowanie projektów w ramach działania 1.2 Internacjonalizacja MŚP oraz poddziałania 1.3.2 Tworzenie sieciowych produktów przez MŚP Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020.
 
Działanie 1.2 Internacjonalizacja MŚP jest skierowane jest do podmiotów spełniających kryteria mikroprzedsiębiorcy, małego lub średniego przedsiębiorcy, chcących zwiększyć lub rozpocząć swoją aktywność na rynkach międzynarodowych.
                      
W ogłoszonym konkursie wprowadzono wiele udogodnień dla potencjalnych beneficjentów tj. poszerzono katalog kosztów podlegających dofinansowaniu – firmy mogą nabyć środki trwałe, a także wartości niematerialne i prawne oraz zwiększono swobodę firm w udziale w międzynarodowych branżowych wydarzeniach – możliwość refundacji części kosztów związanych z uczestnictwem w targach lub wystawach poniesionych przed dniem złożenia wniosku o dotację. Pula środków jaką przeznaczono na obecny konkurs to 50 mln zł, a dofinansowanie jakie przedsiębiorca może otrzymać na swój projekt to nawet  800 tys. zł. Przyjmowanie wniosków o dofinansowanie rozpocznie się 28 lutego br., a zakończy się na początku września br.
 
Poddziałanie 1.3.2 Tworzenie sieciowych produktów przez MŚP skierowane jest dla MŚP oraz konsorcjów MŚP, które chcą tworzyć i rozwijać innowacyjne produkty sieciowe.
 
W konkursie wprowadzono wiele uproszczeń dla przedsiębiorców: możliwość pozyskania dotacji także przez pojedynczego przedsiębiorcę, a nie jak dotychczas tylko przez konsorcja, obniżono  minimalny próg kosztów kwalifikowalnych projektu z 7 mln zł do 5 mln zł. Poziom finansowania dla firm, których produkt sieciowy obejmuje infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną wynosi 80%. Zwiększony również został limit dot. miejsc noclegowych – mogą stanowić nawet 35% kosztów kwalifikowalnych projektu. Pula środków to aż 250 mln zł. Nabór wniosków będzie trwał od 28 lutego br. do końca sierpnia br. 
 
Zmiany wprowadzone w obu działaniach znacząco zwiększają atrakcyjność oferowanego wsparcia dla przedsiębiorców oraz służą maksymalizacji biznesowych korzyści.
 
Bardziej szczegółowe informacje o działaniu 1.2 Internacjonalizacja MŚP oraz poddziałaniu 1.3.2 Tworzenie sieciowych produktów przez MŚP w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 można uzyskać na poniższych stronach:
 
https://www.polskawschodnia.gov.pl/nabory/12-internacjonalizacja-msp-4/
 
https://www.polskawschodnia.gov.pl/nabory/13-ponadregionalne-powiazania-kooperacyjne-132-tworzenie-sieciowych-produktow-przez-msp-3/