Konkurs dot. przeciwdziałania przemocy w rodzinie

29.01.2018

Minister rodziny, pracy i polityki społecznej ogłosił otwarty konkurs ofert i zaprasza do składania wniosków na realizację projektów w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie" - edycja 2018.

 
W bieżącym roku na realizację Programu Osłonowego Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przeznaczył kwotę 3 mln zł.

 
Projekty w ramach Programu Osłonowego mogą być realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego szczebla gminnego, powiatowego lub wojewódzkiego.

 
Wnioski należy nadesłać listem poleconym lub złożyć osobiście do Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie, ul. Spokojna 4, 20-914 Lublin, w terminie do dnia 19 lutego 2018 r.
 
Załączniki:
Ogłoszenie o konkursie
Informacja o programie
Formularz wniosku
Kosztorys projektu
Harmonogram realizacji projektu
Oświadczenie wnioskodawcy
Instrukcja wypełniania wniosku
Karta oceny - etap wojewódzki
Karta oceny - etap centralny
Sprawozdanie z realizacji zadania