Konkurs Organizacja gry miejskiej „Przygoda z Tatą" w ramach programu „Ojcostwo - Przygoda życia"

04.05.2022

 

19 czerwca br. we wszystkich 16 województwach odbędą się wyjątkowe wydarzenia rodzinne.  Minister Rodziny  i Polityki Społecznej Marlena Maląg 20 kwietnia 2022 r. ogłosiła otwarty konkurs ofert pn. „Organizacja gry miejskiej „Przygoda z Tatą” w ramach programu „Ojcostwo – Przygoda życia””.

 

W ubiegłym roku z okazji Dnia Ojca Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej zorganizowało w Warszawie pierwszą grę miejską „Przygoda z Tatą”. Sukces tego wydarzenia sprawił, że w tym roku druga edycja gry odbędzie się we wszystkich województwach.

 

Dobrze, aby podmiot zgłaszający się do konkursu miał doświadczenie w organizacji gier miejskich lub wydarzeń w przestrzeni publicznej skierowanych do rodzin, a także dysponował odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do realizacji projektu.

 

Podmiot może potwierdzić posiadanie odpowiedniego doświadczenia poprzez dołączenie do oferty portfolio wraz z opisem zrealizowanych wydarzeń, linkami, zdjęciami i rekomendacjami.

 

Scenariusz gry miejskiej

 

Scenariusz gry miejskiej powinien składać się z kilku/kilkunastu zadań do wykonania, angażujących cały zespół. Istotą zadań jest wzmacnianie rodzinnych relacji i budowanie poczucia lokalnej tożsamości. Zadania powinny opierać się na elemencie współpracy oraz zaangażowania całego zespołu ojcowskiego – zależy nam na:

 

  • wzmacnianiu rodzinnych więzi, w oparciu o szacunek i zaufanie,
  • angażowaniu całych rodzin, promując przy tym pozytywny wizerunek ojcostwa,
  • zachęceniu rodzin do wspólnego spędzania czasu na poznawaniu lokalnych atrakcji/ ciekawych historycznie miejsc i budowania w ten sposób poczucia lokalnej tożsamości

 

Każde zadanie powinno być oceniane, aby zachować element rywalizacji pomiędzy rodzinnymi drużynami.

 

Ocena za wykonanie zadania powinna być wyrażona w punktach i powinno jej podlegać:

  •  wykonanie zadania,
  • element współpracy całej ojcowskiej drużyny wzmacniający relacje.

 

Scenariusz musi zostać zaakceptowany przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. Oferent zobowiązuje się do przedstawienia harmonogramu działań organizacyjnych w terminie do 5 dni roboczych od podpisania umowy.

 

Ważne! Jeden podmiot może złożyć więcej niż jedną ofertę w ramach konkursu, jednak każda złożona oferta powinna dotyczyć organizacji gry miejskiej w jednym konkretnym mieście wojewódzkim właściwym ze względu na siedzibę wojewody. W składanej ofercie musi wyraźnie zostać wskazane miasto wojewódzkie, którego dotyczy oferta. Do konkursu nie będą dopuszczane oferty zbiorcze obejmujące organizację gry miejskiej w więcej niż jednym mieście wojewódzkim.

 

Na realizację konkursu minister rodziny przeznaczył łącznie kwotę 1,6 mln złotych. Maksymalna kwota dofinansowania jaka może zostać przyznana na realizację zadania w danym mieście właściwym ze względu na siedzibę wojewody wynosi 100 tys. zł.

 

Ważne terminy!

 

Oferty można składać w terminie do dnia 11 maja 2022 r., w zamkniętej kopercie z dopiskiem Konkurs „Organizacja gry miejskiej „Przygoda z Tatą”:

 

  • osobiście od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.15 -16.00 w Kancelarii Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, wejście od ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa,
  • za pośrednictwem poczty lub poczty kurierskiej na adres: Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa.

 

Szczegółowe informacje na temat konkursu i jego warunków są dostępne na stronie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pod adresami:

 

bit.ly/3ytanED

bit.ly/3vINbjT