Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie

30.08.2017

Na podstawie art. 120 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1121 t.j.) oraz art. 39 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 20! 7, poz. 1405 t.j.). zawiadamia się o sporządzeniu projektu rozporządzenia zmieniającego w sprawie warunków korzystania z wód regionu wodnego Środkowej Wisły.
 
Zainteresowane osoby mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy na stronie inlemetowej Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie http://www.warszawa.rzgw.gov.pl w zakładce Konsultacje społeczne / Warunki korzystania z wód oraz w siedzibie RZGW w Warszawie przy ul. Zarzecze 13B, 03-194 Warszawa w pokoju nr 241, w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-14:00.
Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie informuje o możliwości składania przez wszystkich zainteresowanych uwag i wniosków w formie pisemnej w terminie od dnia 28.08.2017 r. do dnia 18.09.2017 r.
a) na adres: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie, ul. Zarzecze 13B, 03-194 Warszawa;
b) osobiście w siedzibie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie;
c) na adres e-mail: warunki [at] warszawa.rzgw.gov.pl.
Organem właściwym do rozpatrywania uwag i wniosków jest Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie.
W myśl art. 41 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko uwagi lub wnioski złożone po upływie ww. terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.
 
 
Treść obwieszczenia i projekt rozporządzenia