Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego

27.06.2019

Na podstawie art. 37b ust. 2 ustawy z dnia 8 września 2000 r. o komercjalizacji i restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje Państwowe” (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1311, ze zmianami)
 

z a w i a d a m i a m
 

o zamiarze potwierdzenia w drodze decyzji administracyjnej nabycia przez Skarb Państwa prawa własności gruntu, a przez PKP S.A. nabycia prawa użytkowania wieczystego tego gruntu oraz prawa własności znajdujących się na nim budowli i urządzeń infrastruktury kolejowej, położonego w Lublinie, składającego się z działek:
 

- nr 1 o pow. 10,1630 ha (obręb 35-Stary Gaj, arkusz 1),
- nr 1 o pow. 1,3223 ha (obręb 43-Wrotków, arkusz 2),
- nr 1/4 o pow. 0,0015 ha (obręb13-Hajdów, arkusz 9),
- nr 1/5 o pow. 0,0182 ha (obręb 13-Hajdów, arkusz 9).
 

Osoby, którym przysługują do ww. nieruchomości prawa rzeczowe, wzywa się do ich udokumentowania w terminie 2 miesięcy od dnia ogłoszenia obwieszczenia.
 
Z up. Wojewody Lubelskiego
Lucjan Osiecki (-)
Kierownik Oddziału
Skarbu Państwa i Gospodarki Nieruchomościami
 
Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego