Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego

17.03.2020

Na podstawie art. 37b ust. 2 ustawy z dnia 8 września 2000 r. o komercjalizacji i restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje Państwowe” (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 292, ze zmianami)
 

z a w i a d a m i a m
 

o zamiarze potwierdzenia w drodze decyzji administracyjnej nabycia przez Skarb Państwa prawa własności gruntu, a przez PKP S.A. nabycia prawa użytkowania wieczystego tego gruntu oraz prawa własności znajdujących się na nim budowli i urządzeń infrastruktury kolejowej, położonego w Lublinie, w obrębie ewidencyjnym 0019-Majdan Tatarski, składającego się z działek: nr 9/2 o pow. 0,0116 ha, nr 10/4 o pow. 0,3119 ha i nr 12/17 o pow. 0,0256 ha.
 

Osoby, którym przysługują do ww. nieruchomości prawa rzeczowe, wzywa się do ich udokumentowania w terminie  
2 miesięcy od dnia ogłoszenia obwieszczenia.
 
 
Z up. Wojewody Lubelskiego
Lucjan Osiecki
(-)
Kierownik Oddziału
Skarbu Państwa i Gospodarki Nieruchomościami
 
 
Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego