Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego z dnia 29 czerwca 2017 r.

30.06.2017

Na podstawie art. 37b ust. 2 ustawy z dnia 8 września 2000 r. o komercjalizacji i restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje Państwowe” (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 1160 ze zmianami)  wojewoda lubelski zawiadamia o zamiarze potwierdzenia w drodze decyzji administracyjnej nabycia przez Skarb Państwa prawa własności gruntu, a przez PKP SA nabycia prawa użytkowania wieczystego tego gruntu oraz prawa własności znajdujących się na nim budowli i urządzeń, położonego w Lublinie, w obrębie ewidencyjnym 0046-Zadębie III, oznaczonego w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 157 o pow. 2,4922 ha.
Osoby, którym przysługują do działki nr 157 prawa rzeczowe, wzywa się do ich udokumentowania w terminie 2 miesięcy od dnia ogłoszenia obwieszczenia.
 
Poniżej treść obwieszczenia