Ogłoszenie o konkursie na stanowisko lubelskiego wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego

14.03.2016

Wojewoda Lubelski

ogłasza konkurs na stanowisko Lubelskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego
 

 1. Kandydatem przystępującym do konkursu może być osoba, która:
 1. posiada obywatelstwo polskie,
 2. uzyskała w kraju dyplom magistra farmacji bądź uzyskała za granicą dyplom uznany w kraju za równorzędny,
 3. posiada co najmniej 5 lat praktyki zgodnej z kierunkiem wykształcenia,
 4. ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych.
 1. Oferta kandydata powinna zawierać:
 1. kopię obydwu stron dowodu osobistego posiadającego formę spersonalizowanej karty identyfikacyjnej albo kopię pierwszych trzech stron dowodu osobistego wydanego przed dniem 1 stycznia 2001 r.,
 2. życiorys i list motywacyjny,
 3. odpis dyplomu oraz inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje,
 4. oświadczenia kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
  i o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie oraz za przewinienia zawodowe,
 5. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w związku z prowadzonym postępowaniem konkursowym,
 6. oświadczenie kandydata, że nie zachodzą przeciwskazania do powołania na stanowisko wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego, określone w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne
  (Dz. U. z 2006 r. Nr 216, poz. 1584, z późn. zm.).

 

Oferty należy składać do: Wojewody Lubelskiego – w sekretariacie Biura Organizacji
i Kadr Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie, ul. Spokojna 4, 20-914 Lublin, pokój nr 15, w terminie do dnia 29 marca 2016 r. (decyduje data stempla pocztowego).

 

Konkurs odbywać się będzie: w siedzibie Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Lublinie przy ul Spokojnej 4, w Sali Kolumnowej.

 

Posiedzenie komisji konkursowej przeznaczone na zapoznanie się ze złożonymi dokumentami oraz przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej odbędzie się w dniu:
11 kwietnia 2016 r.

 

Oferty należy składać lub przesyłać w zamkniętych kopertach, z podanym adresem zwrotnym, numerem telefonu kontaktowego oraz dopiskiem „Konkurs na stanowisko Lubelskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego”.

 

Telefon kontaktowy: (81) 74 24 116.