Ogłoszenie o naborze kandydatów do udziału w pracach Komisji opiniującej wnioski złożone na realizację zadań "Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030" w roku 2021

24.02.2021

Wojewoda Lubelski zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057, z późn. zm.) do udziału w pracach Komisji opiniującej wnioski złożone na realizację zadań „Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030” w roku 2021, ustanowionego uchwałą nr 190/2020 Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 r., zwanej dalej „Komisją”.
 
Kandydatów na członków Komisji mogą zgłaszać organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057, z późn. zm.), z wyłączeniem osób reprezentujących podmioty, które złożyły wnioski na realizację zadań „Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030” w roku 2021.
 
Zasady udziału przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w pracach Komisji zostały zawarte w ogłoszeniu o naborze kandydatów do udziału w pracach Komisji opiniującej wnioski złożone na realizację zadań „Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030” w roku 2021.
 
Kandydatów na członków Komisji należy zgłaszać w formie pisemnej, na formularzu stanowiącym załącznik do wskazanego wyżej ogłoszenia.
 
Załączniki do pobrania:
1.      Ogłoszenie o naborze kandydatów do udziału w pracach Komisji opiniującej wnioski złożone na realizację zadań „Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030” w roku 2021
2.      Formularz zgłoszenia kandydata do udziału w pracach Komisji