Ogłoszenie o naborze wniosków

07.12.2017

Wojewoda Lubelski, ogłasza nabór wniosków o przyznanie dotacji dla organizacji pozarządowych na realizację zadania publicznego w zakresie ratownictwa i ochrony ludności na terenie województwa lubelskiego w 2017 roku pn. „Zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających na obszarach wodnych województwa lubelskiego”. Przedmiotem naboru wniosków jest wsparcie wykonania zadania publicznego, wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji.
 
Wojewoda Lubelski, działając na podstawie art. 22 ust. 2, 5 i 7 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 656, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 3 i 4 zarządzenia nr 218 Wojewody Lubelskiego z dnia 20 października 2016 r. w sprawie trybu udzielania dotacji celowych na realizację zadania publicznego „Zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających na obszarach wodnych województwa lubelskiego”, ogłasza
nabór wniosków o przyznanie dotacji na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu ratownictwa wodnego w 2017 roku.
 
1. Podmioty uprawnione do składania wniosków o przyznanie dotacji.
 
Podmiotami uprawnionymi do złożenia wniosku o przyznanie dotacji na realizację zadań z zakresu ratownictwa wodnego są podmioty, o których mowa w art. 12 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych, pod warunkiem prowadzenia działalności statutowej w zakresie ratownictwa wodnego na terenie województwa lubelskiego.
 
2. Rodzaj zadania.
 
Organizowanie i udzielanie pomocy osobom, które uległy wypadkowi lub są narażone na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia na obszarach wodnych.
 
3. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania publicznego w 2017 roku.
 
Na realizację zadania przeznacza się kwotę 25 000 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych).
 
4. Zasady przyznawania dotacji oraz kryteria oceny wniosków.
 
Szczegółowe zasady postępowania w sprawie przyznania dotacji zostały określone w załączniku Nr 1 „Zasady postępowania przy udzielaniu dotacji celowej podmiotom uprawnionym do wykonywania ratownictwa wodnego na realizację zadań z zakresu zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na obszarach wodnych na terenie województwa lubelskiego” do zarządzenia nr 218 Wojewody Lubelskiego z dnia 20 października 2016 r. w sprawie trybu udzielania dotacji celowych
na realizację zadania publicznego „Zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających na obszarach wodnych województwa lubelskiego”.
 
5. Termin realizacji zadania.
 
Realizacja zadania przewidziana jest w terminie od dnia zawarcia umowy do dnia 31 grudnia 2017r.
 
6. Termin i warunki składania wniosków o przyznanie dotacji
 
6.1. Termin składania wniosków upływa w dniu 8 grudnia 2017 r., o godz. 15.30.
6.2. Wnioski można składać:
1) osobiście, w Biurze Podawczym Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie przy ul. Spokojnej 4, w godzinach od 7.30 do 15.30,
2) korespondencyjnie, na adres: Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie, Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, ul. Lubomelska 1-3, 20-072 Lublin, z dopiskiem na kopercie: „Nabór wniosków o dotacje 2017 – ratownictwo wodne”
6.3. Wniosek uznaje się za złożony, jeśli wpłynie do Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie do dnia 8 grudnia 2017 r., do godz. 15.30.
6.4. Wniosek należy złożyć wyłącznie w miejscach określonych w niniejszym ogłoszeniu.
6.5. Wnioski nie złożone we wskazanym w ust. 6.1. terminie nie będą rozpatrywane.
 
7. Termin rozstrzygnięcia naboru.
 
Rozstrzygnięcie naboru nastąpi w terminie 3 dni od dnia, w którym upływa termin składania wniosków o przyznanie dotacji, a wyniki naboru opublikowane będą:
1) w Biuletynie Informacji Publicznej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie,
2) na stronie internetowej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie,
3) w siedzibie Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie, w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń.
 
8. Warunki unieważnienia naboru.
 
Nabór unieważnia się w sytuacji, jeżeli nie wpłynie żaden wniosek o przyznanie dotacji lub żaden ze złożonych wniosków o przyznanie dotacji nie spełni wymogów zawartych w ogłoszeniu.
 
9. Postanowienia końcowe.
 
Wojewoda Lubelski zastrzega sobie prawo do odstąpienia od naboru wniosków o przyznanie dotacji i jego unieważnienia bez podania przyczyn.
 
Informacje dodatkowe.
 
Wyjaśnienia dotyczące naboru wniosków można uzyskać w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie, ul. Lubomelska 1-3, pokój nr 1017 (X piętro), tel. 81 7424 219. Osobą wskazaną do kontaktu w sprawie wyjaśnień jest Pan Andrzej Osipowski.