Ogłoszenie o szkoleniu dla kandydatów na strażników Państwowej Straży Łowieckiej

10.03.2021

 Program szkolenia obejmuje m.in.:
 

- zasady pracy strażników PSŁ,
- uprawnienia strażników PSŁ,
- prawo karne, wykroczeń, pracy, ruchu drogowego,
- gospodarkę łowiecką,
- wybrane zagadnienia z ustaw; prawo łowieckie, o lasach, o ochronie przyrody, o bronii amunicji,
- elementy taktyki i techniki kryminalistycznej,
- budowę broni, naukę strzelania,
- elementy psychologii,
- pierwszą pomoc medyczną,
- zasady współdziałania z innymi służbami.
 

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy strażników Państwowej Straży Łowieckiej:

1. Posiadanie polskiego obywatelstwa.
2. Ukończone 21 lat.
3. Korzystanie z pełni praw publicznych.
4. Posiadanie dobrego stanu zdrowia.
5. Niekaralność sądowna.
6. Ukończenie z wynikiem pozytywnym przeszkolenia według programu opracowanego przez ministra właściwego do spraw środowiska w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych.
7. Posiadanie odpowiednich kwalifikacji zawodowych, tj.:
- wykształcenie co najmniej średnie oraz dwuletni okres pracy w leśnictwie, rolnictwie, ochronie środowiska, parkach narodowych lub krajobrazowych, albo
- wykształcenie co najmniej średnie leśne, rolne, w ochronie środowiska lub pokrewne oraz roczny okres pracy w  leśnictwie, rolnictwie, parkach narodowych lub krajobrazowych, albo
- wykształcenie wyższe prawnicze, albo
- wykształcenie średnie oraz była funkcjonariuszem Policji przez okres co najmniej trzech lat i nie została dyscyplinarnie wydalona ze służby w Policji, albo
- wykształcenie co najmniej średnie i trzyletni staż w Polskim Związku Łowieckim,
8. Posiadanie prawa jazdy kategorii B.
 

Inne informacje:

Szkolenie będą prowadzili funkcjonariusze Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie oraz przedstawiciele Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w obiektach KWP w Lublinie i LUW.
 

Planowany termin szkolenia 07-18.06.2021 r., godz. 7.30-15.30.
 

Szkolenie zakończy się w dniu 22.06.2021 r. egzaminem teoretycznym (test wiedzy) oraz egzaminem praktycznym ze strzelania oraz technik interwencji.
 

Szkolenie dla kandydatów jest bezpłatne z wyjątkiem ubezpieczenia NNW, które należy opłacić po potwierdzeniu terminu szkolenia.
 
 
Termin szkolenia może ulec zmianie z uwagi na sytuację pandemiczną w kraju.
 

Uwaga, ilość miejsc na szkolenie ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń.
 

Szczegółowe informacje:
Pan Jarosław Kieraga – Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Łowieckiej – tel.: 605 111 234.
 

Komplet dokumentów (CV, podanie o skierowanie na szkolenie wraz z kserokopiami dokumentów potwierdzających spełnianie wskazanych wymagań. Potwierdzenie dokonania opłaty ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków należy przesłać bezpośrednio przed rozpoczęciem kursu po potwierdzeniu jego terminu), prosimy składać w terminie do  26 maja 2021 r.
 
 

pod adresem:
Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie Wydział Środowiska i Rolnictwa
Sekretariat, pok. 140
20-914 Lublin, ul. Spokojna 4
 
 

Klauzula informacyjna