Przekroczenie dopuszczalnego 24 - godzinnego stężenia pyłu PM1O w powietrzu w 2016 r.

17.02.2017

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie informuje o wystąpieniu:
• w Aglomeracji Lubelskiej (kod;PL0601) oraz strefie lubelskiej {kod:PL0602)
   przekroczeń dopuszczalnego 24 - godzinnego stężenia pyłu PM1O w powietrzu
   w 2016 r. na stacjach: Lublin ul. Obywatelska, Biała Podlaska ul. Orzechowa. Chełm
   ul. Jagiellońska i Zamość ul. Hrubieszowska.
• w Aglomeracji Lubelskiej (kod:PL060]) oraz strefie lubelskiej (kod:PL0602)
   przekroczeń docelowego średniorocznego stężenia benzo(a)piren
 
***
W związku z przekazaniem informacji o przekroczeniu 24-godzinnego poziomu dopuszczalnego pyłów PM 2,5 i PM10, docelowego średniorocznego stężenia benzo(a)pirenu w 2016 roku oraz wystąpieniu ryzyka przekroczenia poziomu dopuszczalnego pyłów PM10 w 2017 roku obowiązek przekazania komunikatu na Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego nakłada art. 93 ustawy Prawo Ochrony Środowiska (t.j. Dz.U.2016.672 z późn. zm.).