Rozstrzygnięcie konkursu ofert "Zapewnienia warunków bytowych oraz pomocy przedmedycznej i psychologicznej dla ewakuowanej ludności"

25.04.2017

25 kwietnia 2017 roku został rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu: „Zapewnienie warunków bytowych oraz pomocy przedmedycznej i psychologicznej dla ewakuowanej ludności ”.
Na podstawie przyjętych w ogłoszeniu kryteriów oceny ofert do realizacji zadania publicznego wybrano ofertę złożoną przez:
1)        Lubelski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Lublinie.
20-323 Lublin   ul. Puchacza 6
Kwota przyznanej dotacji wynosi ogółem 30 000 zł.
 
 
***
 
Wojewoda Lubelski ogłosił otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadania publicznego w zakresie zapewnienia warunków bytowych oraz pomocy przedmedycznej i psychologicznej dla ewakuowanej ludności w dniu 30 marca 2017 r.  Przedmiotem konkursu jest wsparcie wykonania zadania publicznego, wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji.
 
 
Termin składania ofert upłynął w dniu 24 kwietnia br.
 
Wysokość środków z budżetu Wojewody Lubelskiego w dziale 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75414 – obrona cywilna, przeznaczonych na dofinansowanie zapewnienia warunków bytowych oraz pomocy przed medycznej i psychologicznej dla ewakuowanej ludności wynosi 30.000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych 00/100).
Kwota dotacji nie może przekroczyć 75% zadania. Pozostały koszt zadania mogą stanowić środki finansowe będące wkładem własnym, lub pochodzące z innych źródeł, w tym wpłat i opłat adresatów zadania oraz koszt do pokrycia z wkładu osobowego, w tym pracy społecznej członków i świadczeń wolontariuszy
 
Złożona oferta powinna była zawierać w szczególności:

  1. szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji,
  2. termin i miejsce realizacji zadania publicznego,
  3. kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego,
  4. informację o wcześniejszej działalności organizacji pozarządowej składającej ofertę w zakresie którego dotyczy zadanie publiczne,
  5. informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania publicznego oraz o planowanej wysokości środków finansowych na realizację danego zadania pochodzących z innych źródeł, deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania publicznego.

 
Wyjaśnienia dotyczące konkursu można uzyskać w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie, ul. Lubomelska 1-3 pokój 1008 (X piętro), tel. (81) 74 24 380. Osobą wskazaną do kontaktu w sprawie wyjaśnień jest Pan Krzysztof Plak.