Ryzyko przekroczenia dopuszczalnego poziomu pyłu

18.09.2015

Wojewódzkie Centrum Zarzadzania Kryzysowego na podstawie informacji uzyskanej z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Lublinie informuje o ryzyku wystąpienia w strefie podlubelskiej (kod strefy: PL0602) przekroczenia poziomu dopuszczalnego pyłu PM2,5 w rejonie miejscowości Chełm i Biała Podlaska. Najbardziej prawdopodobnym powodem zanieczyszczenia powietrza były pożary torfowisk, łąk i lasów na Białorusi oraz Ukrainie. Wykazany poziom pyłów w powietrzu nie zagraża zdrowiu i życiu ludności zamieszkałej na  wskazanym terenie. Jednocześnie dokonana analiza stężeń dwutlenku siarki, dwutlenku azotu, benzenu, tlenku węgla, ozonu, monitorowanych metali oraz średnich rocznych stężeń pyłu PM10 wykazała, że nie występuje ryzyko przekroczenia poziomów dopuszczalnych bądź docelowych.