Ryzyko przekroczenia dopuszczalnego poziomu pyłu PM 10 w 2017 roku

17.02.2017

Wojewódzkie Centrum Zarzadzania Kryzysowego na podstawie informacji uzyskanej z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Lublinie informuje o ryzyku wystąpienia w Aglomeracji Lubelskiej (kod: PL0601) oraz strefie lubelskiej (kod strefy: PL0602) przekroczenia dopuszczalnego 24-godzinnego stężenia pyłu PM10 w powietrzu w 2017 r. Na wszystkich stacjach przekroczenia występowały w większości w sezonie grzewczym, co wskazuje na główną przyczynę jaką jest emisja ze spalania paliw na cele grzewcze i niekorzystne warunki meteorologiczne (brak wiatru, opadów i niskie temperatury powietrza. Wykazany poziom pyłów w powietrzu nie zagraża zdrowiu i życiu ludności zamieszkałej na wskazanym terenie.
 
***
W związku z przekazaniem informacji o przekroczeniu 24-godzinnego poziomu dopuszczalnego pyłów PM 2,5 i PM10, docelowego średniorocznego stężenia benzo(a)pirenu w 2016 roku oraz wystąpieniu ryzyka przekroczenia poziomu dopuszczalnego pyłów PM10 w 2017 roku obowiązek przekazania komunikatu na Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego nakłada art. 93 ustawy Prawo Ochrony Środowiska (t.j. Dz.U.2016.672 z późn. zm.).