Szkolenie dla organizacji pozarządowych i innych partnerów społecznych - Zamość, 28 marca 2020 r.

25.02.2020

Departament Edukacji, Kultury i Dziedzictwa Ministerstwa Obrony Narodowej zaprasza organizacje pozarządowe na szkolenie w sprawie zasad zlecania zadań publicznych przez Ministra Obrony Narodowej wraz z omówieniem dokumentacji związanej z realizacją zdań publicznych wynikajacej z rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań.
 
W trakcie prowadzonych zajęć zostaną omówione zasady rozliczania przyznanej dotacji oraz sprawowania kontroli i nadzoru nad realizacją zadań. Zajęcia prowadzone będą w formie warsztatów praktycznych bazujących na aktywnym udziale uczestników.
 

Adresaci szkolenia

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc (100 osób), do udziału w szkoleniu organizator zaprasza w pierwszej kolejności przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych partnerów społecznych działających na rzecz obronności państwa z województwa lubelskiego.
 
Osoby zakwalifikowane do udziału w szkoleniu zostaną poinformowane drogą mailową lub telefonicznie.
 

Termin i miejsce szkolenia

Szkolenie odbędzie się w dniu 28 marca 2020 r. w Klubie 3 batalionu zmechanizowanego w Zamościu (ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 36, 22-400 Zamość).
 

Informacje o szkoleniu

Koszt wyżywienia uczestników szkolenia pokrywa organizator.
 
Wypełniony formularz zgłoszeniowy należy przesłać faksem na nr: 261 874 789 lub na adres email: wDEKiD [at] mon.gov.pl w terminie do 6 marca 2020 r.
 
Dodatkowe informacje dotyczące szkolenia można uzyskać również kontaktując się telefonicznie pod nr tel. 261-840-208, 261-840-159, a także na adres email: wDEKiD [at] mon.gov.pl.