Trzecia edycja Ogólnopolskiego Konkursu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Generalnego Konserwatora Zabytków „Samorząd Dla Dziedzictwa”

17.01.2022

Narodowy Instytut Dziedzictwa otworzył nabór do trzeciej edycji Ogólnopolskiego Konkursu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Generalnego Konserwatora Zabytków „Samorząd Dla Dziedzictwa”.
 
Konkurs skierowany jest do samorządów gminnych, które najlepiej wywiązują się z obowiązku opracowywania i wdrażania gminnych programów opieki nad zabytkami, spełniając zapisy ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
 
Jego celem jest promocja najlepszych praktyk służących ochronie i zachowaniu wartości dziedzictwa kulturowego. Konkurs stanowi także promocję działań na rzecz zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego gminy w oparciu o efektywne wykorzystanie potencjału lokalnego dziedzictwa kulturowego. Koordynatorem konkursu w imieniu Generalnego Konserwatora Zabytków jest Narodowy Instytut Dziedzictwa.
 
Do udziału w konkursie organizatorzy zapraszają samorządy miejskie, miejsko-wiejskie i wiejskie w trzech kategoriach:
 A. duże i średnie gminy miejskie (liczące co najmniej 50 tys. mieszkańców)
 B. małe gminy miejskie (liczące poniżej 50 tys. mieszkańców)
 C. gminy miejsko-wiejskie i wiejskie
 
Do przesłanek pozwalających na ubieganie się o tytuł Laureata należą:
 prawidłowo opracowany gminny program opieki nad zabytkami
 realizacja działań i zadań, które służą ochronie i zachowaniu wartości dziedzictwa kulturowego oraz zrównoważonemu rozwojowi społeczno-gospodarczemu gminy w oparciu o efektywne wykorzystanie potencjału zasobów dziedzictwa kulturowego.
 
Laureaci oraz wyróżnieni w konkursie otrzymają dyplomy i tablice pamiątkowe. Laureaci konkursu otrzymają nagrody specjalne – wyprodukowane przez Narodowy Instytut Dziedzictwa – filmy ukazujące walory ich dziedzictwa kulturowego do wykorzystania przez gminy w celach promocyjnych. Działania podjęte przez zwycięskie samorządy będą promowane przez Instytut jako dobre praktyki w dziedzinie ochrony zbytków i opieki nad zabytkami.
 
Regulamin Konkursu, Formularz zgłoszeniowy oraz Procedura oceny wniosków dostępne są na stronie internetowej Instytutu https://nid.pl/konkursy/samorzad-dla-dziedzictwa/
 
Nabór wniosków trwa do 31 maja 2022 r.
 
Zgłoszenia należy nadsyłać na adres:
 
Narodowego Instytutu Dziedzictwa, Oddział Terenowy w Rzeszowie,
ul. Hetmańska 15
35-045 Rzeszów