Zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających na obszarach wodnych województwa lubelskiego w 2017 roku

25.04.2017

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu: „Zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających na obszarach wodnych województwa lubelskiego w 2017 roku” został rozstrzygnięty. 
 
Na podstawie przyjętych w ogłoszeniu kryteriów oceny ofert, do realizacji zadania publicznego wybrano ofertę wspólną złożoną przez:
1)         Rejonowe Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Zamościu,
2)         Rejonowe Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Lublinie,
3)         Rejonowe Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Chełmie.
 
Kwota przyznanej dotacji wynosi ogółem 280 000 zł.
 
***
Wojewoda Lubelski ogłosił konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadania publicznego w zakresie ratownictwa i ochrony ludności na terenie województwa lubelskiego w 2017 roku pn. „Zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających na obszarach wodnych województwa lubelskiego w 2017 roku” w dniu 30 marca 2017 r. Przedmiotem konkursu jest wsparcie wykonania zadania publicznego, wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji.
 
Rodzaj zadania
Organizowanie i udzielanie pomocy osobom, które uległy wypadkowi lub są narażone na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia na obszarach wodnych.
 
Wysokość środków z budżetu Wojewody Lubelskiego w dziale 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75415 – zadania ratownictwa górskiego i wodnego, przeznaczonych na dofinansowanie zadań ratownictwa wodnego wynosi 280.000,00 zł (słownie: dwieście osiemdziesiąt tysięcy złotych 00/100), które mogą być przeznaczone na wydatki bieżące.
Kwota dotacji nie może przekroczyć 80% całkowitych kosztów realizacji zleconego zadania. Pozostały koszt zadania mogą stanowić środki finansowe będące wkładem własnym, lub pochodzące z innych źródeł, w tym wpłat i opłat adresatów zadania oraz koszt do pokrycia z wkładu osobowego, w tym pracy społecznej członków i świadczeń wolontariuszy.
 

Termin składania ofert upłynął w dniu 24 kwietnia 2017 r.

 
Złożona oferta powinna była zawierać w szczególności:

  1. szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego
    do realizacji,
  2. termin i miejsce realizacji zadania publicznego,
  3. kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego,
  4. informację o wcześniejszej działalności organizacji pozarządowej składającej ofertę w zakresie którego dotyczy zadanie publiczne,
  5. informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania publicznego oraz o planowanej wysokości środków finansowych na realizację danego zadania pochodzących z innych źródeł,
  6. deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania publicznego.

 
 
Wyjaśnienia dotyczące konkursu można uzyskać w Wydziale Bezpieczeństwa
i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie, ul. Lubomelska 1-3, pokój nr 1017 (X piętro), tel. 81 7424 219. Osobą wskazaną do kontaktu w sprawie wyjaśnień jest Pan Andrzej Osipowski.