Zaproszenie do udziału w naborze wniosków w ramach Instrumentu Wspierania Projektów na rok 2021

18.03.2021

Sekretariat Rady Państw Morza Bałtyckiego zaprasza do udziału w naborze wniosków w ramach Instrumentu Wspierania Projektów  (Project Support Facility – PSF) na rok 2021. PSF jest od 2012 r. instrumentem współfinansowania projektów rozwijających i wzmacniających współpracę w regionie Morza Bałtyckiego. Fundusz dysponuje budżetem 330 tys. euro rocznie. Maksymalna kwota dofinansowania projektu wynosi 65 tys. euro. Budżet pozwala na roczne dofinansowanie ok. 6 projektów międzynarodowych.Każdego roku organizowane jest jedno postępowanie konkursowe. Nabór wniosków do PSF w edycji 2021 odbywa się w terminie 15 lutego 2021 – 31 marca 2021.
 
Priorytetem PSF 2021 jest wsparcie innowacyjnych rozwiązań wzmacniających odporność regionu poprzez promocję inkluzyjności i ochrony grup społecznych szczególnie narażonych na negatywne skutki epidemii koronawirusa.
 
Wnioskodawcami mogą być m.in. osoby fizyczne, grupy, organizacje, instytucje, stowarzyszenia i przedsiębiorstwa. Warunkiem ubiegania się o środki z PSF jest włączenie w projekt minimum dwóch – oprócz Polski – partnerów spośród państw członkowskich RPMB (Dania, Estonia, Finlandia, Islandia, Litwa, Łotwa, Niemcy, Norwegia, Rosja, Szwecja).Dla RPMB najważniejsze jest, by projekt miał wartość dla regionu Morza Bałtyckiego i nie był jednorazowym wydarzeniem, ale uruchamiał kontakty i budował narzędzia, które będą wykorzystywane w przyszłości do działań, prowadzących do wzmocnienia regionu, lepszej komunikacji między jego mieszkańcami i  poprawy ich życia.
 
Projekty zgłaszane w 2021 r. mogą dotyczyć każdego z trzech długofalowych priorytetów RPMB:
 
1.      Tożsamość regionalna– projekty powinny zawierać innowacyjne propozycje zapobiegania i zwalczania wyzwań dla odporności społecznej związanych z pandemią koronawirusa. Realizowane na poziomie lokalnym projekty powinny oddziaływać na sytuację regionu, m.in. wzmacniać społeczeństwo poprzez działania w obszarze kultury, kreatywności, zaangażowania młodzieży i edukacji, w tym rozwoju kompetencji cyfrowych, zwłaszcza wśród osób młodych.
 
2.      Zrównoważony i dobrze prosperujący region – zgłoszone projekty mogą dotyczyć wszystkich trzech elementów zrównoważonego rozwoju, obejmując wymiar społeczny, ekonomiczny i związany ze środowiskiem naturalnym. Jako szczególnie cenne postrzegane będą projekty podejmujące kwestię zwalczania bezrobocia, będącego następstwem pandemii, szczególnie wśród osób młodych, kobiet i innych grup wrażliwych społecznie. Mile widziane są również projekty dot. innowacyjnych rozwiązań edukacyjnych, pozwalających w krótkim czasie dostosować kwalifikacje pracowników do postpandemicznego rynku pracy.
 
3.      Bezpieczny i stabilny region – celem projektów powinno być zwiększenie zaangażowania społeczeństwa obywatelskiego (szczególnie przedstawicieli tzw. grup wrażliwych, tj. kobiet, dzieci, osób niepełnosprawnych, osób starszych, migrantów, ofiar wyzysku), jak również NGO i innych organizacji non-profit w działania na rzecz podniesienia lokalnej odporności wobec ryzyka zagrożeń wynikających z katastrof naturalnych, jak również działalności człowieka. Oczekiwane są również projekty dotyczáce tworzenia i wzmacniania dostępnych i efektywnych systemów ochrony praw dzieci, w tym również w kontekście wpływu pandemii na system ochrony osób małoletnim. W edycji 2021 funduszu PSF szczególna uwaga skierowana zostanie również na projekty przeciwdziałające wykluczeniu przedstawicieli grup wrażliwych, jak np. migrantów, których bezpieczeństwo ekonomiczne zostało w sposób szczególny zagrożone w trakcie pandemii.
 
 
Bliższe informacje na temat warunków aplikowania znajdują się na stronie internetowej RPMB https://www.cbss.org/psf/, poprzez którą należy także wysyłać aplikacje. Ewentualne dodatkowe pytania należy kierować na adres: jekaterina.popova [at] cbss.org