Zasady postępowania przy udzielaniu dotacji ze środków "Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030" w roku 2022

13.10.2021

W ramach „Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030”,przyjętego uchwałą Nr 190/2020 Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 r., Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji rozpoczęło procedurę związaną z naborem wniosków na realizację zadań w roku 2022.
 
Celem „Programu integracji …” jest zwiększenie poziomu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce. Program kładzie szczególny nacisk na szeroko rozumianą edukację, a czynnikiem wspomagającym edukację jest poprawa warunków mieszkaniowych rodzin znajdujących się w najtrudniejszych warunkach lokalowych. Zadania „Programu integracji …” (z dziedzin: Edukacja, Mieszkalnictwo, Innowacyjne projekty integracyjne) są finansowane lub dofinansowane ze środków z rezerwy celowej budżetu państwa, zapisanej w części 83 w poz. 14 pn.: Środki na zadania w obszarze integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce, której dysponentem jest Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, oraz zadania z dziedziny Edukacja są finansowane lub dofinansowane ze środków dotacji z części 30 budżetu państwa, której dysponentem jest Minister Edukacji i Nauki. „Program integracji …” wraz z załącznikami jest dostępny na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w zakładce: Mniejszości narodowe i etniczne – Wsparcie dla mniejszości - Programy integracji społeczności romskiej - Program integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030
 
https://www.gov.pl/web/mniejszosci-narodowe-i-etniczne/program-integracji-spolecznej-i-obywatelskiej-romow-w-polsce-na-lata-2021-2030
 
Sposób postępowania przy udzielaniu dotacji ze środków „Programu integracji …” na realizację zadań reguluje „Informacja o sposobie postępowania przy udzielaniu dotacji ze środków Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030 na zadania z dziedzin: Edukacja, Mieszkalnictwo, Innowacyjne projekty integracyjne w 2022 r.”, zatwierdzona przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w dniu 6 października 2021 r., zwana dalej „Informacją”.
 
Tekst „Informacji” wraz z załącznikami, tj.
-        załącznikiem nr 1 Wnioskiem aplikacyjnym do Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030,
-        załącznikiem nr 2 Kosztorysem zadania – załącznik do wniosku aplikacyjnego do Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030,
-        załącznikiem nr 3a Sprawozdaniem z realizacji zadania Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030, z dziedzin: Edukacja, Mieszkalnictwo, Innowacyjne projekty integracyjne,
-        załącznikiem nr 3b Sprawozdaniem finansowym – załącznik do sprawozdania z realizacji zadania Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030,
 
jest dostępny na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w zakładce: Mniejszości narodowe i etniczne – Wsparcie dla mniejszości - Programy integracji społeczności romskiej - Program integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030 - Ogłoszenie o naborze wniosków na 2022 r. w ramach Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030
 
https://www.gov.pl/web/mniejszosci-narodowe-i-etniczne/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-na-2022-r-w-ramach-programu-integracji-spolecznej-i-obywatelskiej-romow-w-polsce-na-lata-2021-2030
 
Zgodnie z zapisami „Informacji” (pkt. I. 1-2) wnioskodawcy składają do właściwych wojewodów wnioski na realizację w 2022 r. zadań „Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030” z dziedzin: Edukacja, Mieszkalnictwo, Innowacyjne projekty integracyjne. Wniosek na realizację zadań „Programu integracji …” powinien być sporządzony na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do „Informacji”, natomiast kosztorys zadania, stanowiący integralną część wniosku na realizację zadań „Programu integracji …”, powinien być sporządzony na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do „Informacji”. Jeśli zakres zadania obejmuje więcej niż jedno województwo – właściwym jest urząd dla województwa będącego siedzibą wnioskodawcy. Jeśli wniosek obejmuje jedno województwo, inne niż siedziba wnioskodawcy – wnioskodawca składa wniosek do wojewody właściwego dla miejsca realizacji zadania.
Wnioski na realizację zadań należy składać do właściwych wojewodów, w dwóch egzemplarzach, w terminie do dnia 15 listopada 2021 r.
 
Wnioski do Wojewody Lubelskiego składać można: osobiście w Punkcie Obsługi Klienta (Biuro Podawcze na parterze budynku) w siedzibieLubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie przy ul. Spokojnej 4, 20-914 Lublin, w dni powszednie w godzinach od 7:30 do 15:30 (decyduje data wpływu wniosku do urzędu) lub korespondencyjnie na adres: Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie, ul. Spokojna 4, 20-914 Lublin. W przypadku wysłania wniosku pocztą tradycyjną, decyduje data wpływu wniosku do urzędu.
 
Stosownie do zapisów „Informacji” (pkt. I. 12-14) wojewodowie, po uzyskaniu informacji o decyzji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wysokości dotacji na realizację zadań „Programu integracji …”,  niezwłocznie występują do Ministra Finansów o uruchomienie środków finansowych znajdujących się w rezerwie celowej, oraz przekazują do Ministra Edukacji i Nauki, za pośrednictwem kuratoriów oświaty, wnioski przeznaczone do finansowania lub dofinansowania z części 30 budżetu państwa. Wojewodowie zawierają umowy na wsparcie/powierzenie lub porozumienia z wnioskodawcami na realizację zadań publicznych finansowanych z części 83 budżetu państwa. Minister Edukacji i Nauki zawiera umowy lub porozumienia z wnioskodawcami na zadania finansowane z części 30 budżetu państwa na podstawie decyzji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o podziale środków „Programu integracji …”.
 
Wnioskodawcy składają do Wojewody Lubelskiego sprawozdania z wykonania zadań „Programu integracji …”, finansowanych z części 83 budżetu państwa, w terminie określonym w zawartych umowach lub porozumieniach na realizację zadań.
 
Sprawozdanie z realizacji zadania „Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030” z dziedzin: Edukacja, Mieszkalnictwo, Innowacyjne projekty integracyjne w roku 2022powinno być sporządzone na formularzu stanowiącym załącznik nr 3a do „Informacji”, natomiast Sprawozdanie finansowe, stanowiące integralną część Sprawozdania z realizacji zadania „Programu integracji …”, powinno być sporządzone na formularzu stanowiącym załącznik nr 3b do „Informacji”.
 
Dodatkowych informacji udziela pracownik Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie pod numerem telefonu: 81 74 24 533 lub pod adresem poczty elektronicznej: mlipert [at] lublin.uw.gov.pl
 
Załączniki do pobrania:
1. „Informacja o sposobie postępowania przy udzielaniu dotacji ze środków Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030 na zadania z dziedzin: Edukacja, Mieszkalnictwo, Innowacyjne projekty integracyjne w 2022 r.” 1003,27 KB (pdf)
 
2. Załącznik nr 1 do „Informacji” Wniosek aplikacyjny do Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030 19,64 KB (doc)
 
3. Załącznik nr 2 do „Informacji” Kosztorys zadania – załącznik do wniosku aplikacyjnego do Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030 18,53 KB (xls)
 
4. Załącznik nr 3a do „Informacji” Sprawozdanie z realizacji zadania Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030, z dziedzin: Edukacja, Mieszkalnictwo, Innowacyjne projekty integracyjne 26,71 KB (doc)
 
5. Załącznik nr 3b do „Informacji” Sprawozdanie finansowe – załącznik do sprawozdania z realizacji zadania Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030 28,58 KB (xls)