Zasady postępowania w sprawach dotyczących udzielania dotacji na realizację w 2019 r. zadań w ramach „Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020"

26.09.2018

Zasady postępowania w sprawach dotyczących udzielania dotacji na realizację w 2019 r. zadań w ramach „Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020”, w tym przedkładania wniosków, wyboru zadań do realizacji i przekazywania dotacji na ich wykonanie, oraz wzory niezbędnych dokumentów, reguluje „Informacja na temat zasad postępowania w sprawach dotyczących udzielania w 2019 r. dotacji na realizację zadań w ramach Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020”, zwana dalej „Informacją”, ogłoszona przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.
 
Informacja” wraz z załącznikiem, tj.

  • arkuszem kalkulacyjnym do przygotowania wniosku i sprawozdania obejmującego realizację zadań jednostkowych (obszar wsparcia II – Małe granty) i projektów systemowych o zasięgu ogólnopolskim (obszar wsparcia III – Ogólnopolskie projekty systemowe),

jest dostępna na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w zakładce: Wyznania i mniejszości - Mniejszości narodowe i etniczne - Romowie - Program integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020 - Program integracji społeczności romskiej w Polsce w roku 2019,
http://mniejszosci.narodowe.mswia.gov.pl/mne/romowie/program-integracji-spol/-pro/10794,Informacja-na-temat-zasad-postepowania-w-sprawach-dotyczacych-udzielania-w-2019-.html
 
Zgodnie z zapisami „Informacji(pkt. I. 1-2) wnioskodawcy składają do Wojewody Lubelskiego wnioski na realizację w 2019 r. zadań w ramach „Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020” w następującym obszarze aktywności, tj.

  • w obszarze wsparcia II - Małe granty. Zadania jednostkowe (interwencje) o zasięgu lokalnym (miasto-gmina) najczęściej dotyczą jednej dziedziny. Wnioski powinny być sporządzone na formularzu stanowiącym pierwszą część załącznika do „Informacji”. Wnioski powinny dodatkowo zawierać szczegółowe kosztorysy zadań.

 
Wnioski na realizację zadań w ww. obszarze wsparcia należy składać do Wojewody Lubelskiego, w dwóch egzemplarzach, w terminie do dnia 31 października 2018 r.
 
Wnioski składać można: osobiście w siedzibieLubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie przy ul. Spokojnej 4, 20-914 Lublin, w Punkcie Obsługi Klienta (na parterze budynku), w dni powszednie w godzinach od 7:30 do 15:30 (decyduje data wpływu wniosku do urzędu) lub korespondencyjnie na adres: Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie, ul. Spokojna 4, 20-914 Lublin. W przypadku wysłania wniosku pocztą tradycyjną, decyduje data wpływu wniosku do urzędu.
 
Stosownie do zapisów „Informacji” (pkt. I. 9) Wojewoda Lubelski zawiera umowy na wsparcie lub powierzenie realizacji zadań lub porozumienia.
 
Sprawozdania z wykonania zadań w ramach „Programu integracji” składane są do Wojewody Lubelskiego, w terminie 30 dni od dnia zakończenia realizacji zadania. Sprawozdania te powinny być sporządzone na formularzu stanowiącym drugą część załącznika do „Informacji”.
 
Dodatkowych informacji udziela pracownik Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie pod numerem telefonu: 81 74 24 533 lub pod adresem poczty elektronicznej: mlipert [at] lublin.uw.gov.pl
 
 
Załącznik do pobrania:
1.      Załącznik nr 1 - arkusz kalkulacyjny do przygotowania wniosku i sprawozdania obejmującego realizację zadań jednostkowych i projektów systemowych o zasięgu ogólnopolskim.
2.      Załącznik nr 2 - „Informacja na temat zasad postępowania w sprawach dotyczących udzielania w 2019 r. dotacji na realizację zadań w ramach Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020”.