Nauka i studia

 

 Запрошуємо вас скористатися безкоштовним онлайн-курсом польської мови українською мовою який доступний у мобільному додатку та через браузер 


Деталі курсу: https://ua.etutor.pl/ 

 

 

 

Informacje CKE o egzaminie ósmoklasisty i egzaminie maturalnym dla zdających – obywateli Ukrainy

 

 

 

Studenci studiów lekarskich kształcący się w Ukrainie mogą kontynuować naukę w Polsce. 

 

 

 

Komunikat w sprawie dalszych działań umożliwiających kontynuowanie studiów na kierunku lekarskim i lekarsko-dentystycznym (oraz innych medycznych) w Polsce przez studentów kształcących się dotychczas na Ukrainie.

 

Інформація щодо подальших дій, які дозволяють продовжувати навчання на напрямку лікувальної справи і стоматологічному напрямку (та інших медичних напрямках) у Польщі студентам, які раніше навчалися в Україні

 

 


 

Zasady przyjmowania dzieci z Ukrainy do polskich szkół

 

Uczniowie z Ukrainy w wieku obowiązku szkolnego i obowiązku nauki (7-18 lat) są przyjmowani do szkół publicznych oraz obejmowani opieką, a także nauczaniem na warunkach dotyczących obywateli polskich. Przyjęcie do szkoły jest możliwe w ciągu całego roku szkolnego, a ustalenie klasy, w której kontynuowana jest nauka, odbywa się na podstawie sumy ukończonych lat nauki szkolnej za granicą.

 

Przyjmowanie uczniów przybywających z zagranicy jest uregulowane na poziomie ustawowym. W procesie tym nie ma znaczenia prawna podstawa pobytu ucznia na terenie Polski.

 

 

Wsparcie nauki uczniów z zagranicy

 

Cudzoziemcy, którzy nie posługują się językiem polskim w stopniu umożliwiającym korzystanie z nauki w szkole, mogą:

  • uczestniczyć w dodatkowych zajęciach z języka polskiego,
  • realizować naukę w formie oddziału przygotowawczego, w którym proces nauczania jest dostosowany do potrzeb i możliwości edukacyjnych uczniów,
  • korzystać z pomocy osoby władającej językiem kraju pochodzenia zatrudnionej w charakterze pomocy nauczyciela,
  • korzystać z dodatkowych zajęć wyrównawczych w zakresie przedmiotów nauczania organizowanych przez organ prowadzący szkołę.

 

Decyzję o przyznaniu danej formy wsparcia podejmuje dyrektor szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę.

 

 

 

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

 

Uczniowie cudzoziemscy mogą być objęci pomocą psychologiczno-pedagogiczną w związku z doświadczeniem migracyjnym. Pomoc polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych i czynników środowiskowych wpływających na funkcjonowanie ucznia.

Pomoc psychologiczno-pedagogiczną w szkole organizuje dyrektor.