Oświadczenie ws. dot. stanu prawnego dwóch działek przy ul. Dworcowej w Świdniku

02.08.2016

Lublin, dn. 2 sierpnia 2016 r.
 
 
Treść oświadczenia
 
 
W związku z pojawiającymi się w mediach społecznościowych oraz lokalnej prasie materiałami wprowadzającymi w błąd opinię publiczną, co do roli Wojewody w kontekście planowanego przez Powiat Świdnicki remontu drogi przy ul. Dworcowej w Świdniku chcemy wyjaśnić istniejący stan faktyczny i prawny, mając świadomość znaczenia tej inwestycji dla wielu mieszkańców Świdnika i okolic.
 
Dnia 1 lipca 2016 r. do Wojewody Lubelskiego wpłynął wniosek Starosty Świdnickiego o wyrażenie zgody na dokonanie darowizny działek 72/2 i 73 na rzecz Powiatu Świdnickiego nieruchomości Skarbu Państwa, położonej w obrębie ewidencyjnym 2-Kolonia Biskupie, w gm. Świdnik, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki 72/2 o pow. 1,4153 ha i 73 o pow. 0,0952 ha z przeznaczeniem pod budowę drogi.
 
Należy podkreślić, że w chwili obecnej brak jest możliwości prawnej dokonania darowizny na rzecz Powiatu Świdnickiego, ze względu na niewyjaśniony stan prawny przedmiotowych nieruchomości. Dokonanie darowizny byłoby w chwili obecnej bezpodstawne, a przez to bezprawne.
 
O tym fakcie zostali poinformowani pracownicy Starostwa Powiatowego w Świdniku w dniu 11 lipca 2016 r. podczas spotkania z dyrektorem Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Skarbu Państwa w LUW w Lublinie. Przedstawiona została również informacja na temat działań, które powinny zostać podjęte w celu uporządkowania sprawy i stworzenia warunków do podjęcia decyzji przez Wojewodę.
 
Pojawiające się w przestrzeni publicznej  twierdzenia, że Starostwo Powiatowe w Świdniku dopełniło wszelkich formalności w przedmiotowej sprawie mija się z prawdą, albowiem złożony wniosek nie jest skuteczny - w szeregu  punktach jest  nieprecyzyjny oraz nie wyjaśnia rzeczywistego stanu prawnego nieruchomości.
 
Wprawdzie w księgach wieczystych jako właściciel przedmiotowych działek figuruje Skarb Państwa, nie mniej jednak po analizie wniosku pracownicy LUW w Lublinie ustalili, że działka 72/2 położona w Kolonii Biskupie, gm. Świdnik decyzją Urzędu Miejskiego w Świdniku z dnia 3 października 1989 r., znak UAN.gt.XI.8224/54/86, została przekazana w zarząd Wschodniej Dyrekcji PKP. Stosownie do art. 200 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami grunty pozostające w dniu 5 grudnia 1990 r. w zarządzie państwowych osób prawnych z tym dniem stały się z mocy prawa przedmiotem użytkowania wieczystego tych osób. Skoro zatem działka 72/2 pozostawała w dniu 5 grudnia 1990 r. w zarządzie PKP, to dotychczasowy zarząd PKP działką 72/2 przekształcił się w prawo użytkowania wieczystego, a obowiązkiem PKP, a obecnie następcy prawnego PKP – PKP SA było uzyskanie decyzji potwierdzającej nabycie prawa użytkowania wieczystego gruntu oraz ujawnienie tego prawa w rejestrach publicznych – księgach wieczystych i ewidencji gruntów i budynków.
 
W dniu 29 marca 2016 r. Starosta Świdnicki, działając na wniosek PKP SA, wydał decyzję, znak WBG.6831.3.2014.DB.2135, o wygaszeniu zarządu ustanowionego „na rzecz Wschodniej Dyrekcji Okręgowej Kolei Państwowych – Zarząd Drogowy w Lublinie, przekształconej w Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna, w stosunku do nieruchomości oznaczonej w aktualnej ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 72/2 o pow. 1,4153 ha, stanowiąca własność Skarbu Państwa, w zarządzie Polskie Koleje Państwowe SA”.
Oceniając powołaną wyżej decyzję należy stwierdzić, że została obarczona wadą niewykonalności, gdyż z przyczyn wskazanych wcześniej decyzja o zarządzie wygasła w dniu 5 grudnia 1990 r., kiedy to ustanowione jej mocą prawo zarządu przekształciło się w prawo użytkowania wieczystego.
 
Jeśli chodzi zaś o działkę nr 73  informujemy, że została ona nabyta na rzecz Skarbu Państwa na podstawie art. 51 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.  W myśl wskazanego przepisu grunty oddane i zajęte pod drogi publiczne, wybudowane z udziałem czynu społecznego i istniejące w tym dniu, stają się z mocy prawa własnością Państwa.
 
Z uwagi na lokalny charakter drogi, pod urządzenie której wykorzystano dz. 73 (lokalny charakter drogi potwierdza aktualny plan zagospodarowania przestrzennego), przedmiotowa działka podlega komunalizacji na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych. Przepis ten stanowi, że mienie ogólnonarodowe (państwowe) należące do rad narodowych i terenowych organów administracji państwowej stopnia podstawowego, staje się w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy (tj. w dniu 27 maja 1990 r.) z mocy prawa mieniem właściwych gmin. Posiadany materiał dowodowy uprawnia do twierdzenia, że działka 73 podlegała władztwu administracyjnemu byłego Naczelnika Gminy Świdnik, jako terenowemu organowi administracji państwowej stopnia podstawowego, stąd wniosek, że działka ta przeszła z dniem 27 maja 1990 r. na własność Gminy Miejskiej Świdnik.
 
Gmina Miejska Świdnik nie występowała dotychczas z wnioskiem o komunalizację działki 73. Stan prawny tej nieruchomości ujawniony w księdze wieczystej nie odpowiada rzeczywistemu stanowi prawnemu. Ostateczne rozstrzygnięcie tej kwestii powinno nastąpić w drodze decyzji administracyjnej.
 
Podsumowując należy stwierdzić, że na dzień dzisiejszy Skarb Państwa nie powinien rozporządzać przedmiotowymi nieruchomościami, bowiem zachodzi konieczność ustalenia komu i jakie prawa przysługują do tych nieruchomości.
 
 
Małgorzata Tatara
Oddział ds. mediów i komunikacji społecznej
Biuro Wojewody LUW w Lublinie