Sprostowanie dot. artykułu „Czy karetki z lekarzem wrócą do Włodawy?” w Nowym Tygodniu

09.08.2019

                                                                                                                      Lublin, 9 sierpnia 2019 r.      
                                                                                                                
 
 
 
 
                                                                                                                            Pan Marcin Futyma
                                                                                                                            Redaktor Naczelny
                                                                                                                            Nowy Tydzień
 
 
Szanowny Panie Redaktorze,
 
w nawiązaniu do artykułu pt. „Czy karetki z lekarzem wrócą do Włodawy?”, który ukazał się w dniu 5 sierpnia w Nowym Tygodniu Chełm uprzejmie informuję, że:
 
2 kwietnia br. do Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego wpłynął wniosek Stacji Ratownictwa Medycznego SP ZOZ w Chełmie, zakładający m.in. reorganizację funkcjonowania zespołu ratownictwa medycznego w rejonie chełmskim, polegającą na przekształceniu ZRM„S” na zespół ratownictwa medycznego typu podstawowego (ZRM „P”) z miejscem stacjonowania we Włodawie.
 
Mając na uwadze zapewnienie bezpieczeństwa medycznego mieszkańców obszaru zabezpieczanego przez wskazany wyżej zespół dokonano szczegółowej analizy jego pracy. Należy przede wszystkim zauważyć, że miejsce stacjonowania zespołu znajduje się w nieznacznej odległości (ok. 1 km) od Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włodawie, co daje możliwość szybkiego udzielenia specjalistycznych świadczeń medycznych.
 
Zespół zrealizował w 2018 roku średnio 4,03 wyjazdu na dobę ze średnim czasem trwania interwencji medycznej na poziomie 1 godz. 12 min. Zarówno liczba wyjazdów, jak i średni czas ich trwania jest na porównywalnym poziomie do ZRM „P”, stacjonującego w tej samej lokalizacji. Przekształcenie zespołu S nie wpływa w sposób istotny na zwiększenie liczby wyjazdów i obciążenie zespołu P.
 
Zgodnie z udokumentowanym stanowiskiem dysponenta rejonu operacyjnego – z uwagi na niewielką dostępność na rynku pracy personelu spełniającego kryteria lekarza systemu, nawet zastosowanie wyższych stawek nie zapewnia pełnej obsady dyżurowej karetki specjalistycznej. Przykładowo w 2018 roku SRM Chełm przeprowadziła 10 konkursów na udzielanie świadczeń lekarskich w zespołach specjalistycznych. Pozyskano 6 nowych lekarzy systemu, jednakże nie zapewniło to dostatecznej obsady, gdyż od stycznia 2018 r. z udzielania świadczeń zrezygnowało 8 lekarzy systemu.
 
Brak lekarzy systemu, w szczególności w godzinach przedpołudniowych, powoduje narastający problem w zabezpieczeniu całodobowej obsady specjalistycznych ZRM. W przypadku nagłej absencji lekarza, coraz częściej zdarzają się sytuacje braku możliwości zapewnienia zastępstwa. W lutym 2019 r. brak finansowania spowodowany brakiem obsady lekarskiej w przypadku zespołu S dotyczył 30 godzin, a obecny sezon urlopowy może sparaliżować funkcjonowanie karetek specjalistycznych.
 
Wnioskowana zmiana została ujęta w projekcie Aktualizacji Nr 3 Planu PRM dla województwa lubelskiego i poddana procedurze wymaganej przez ustawę o Państwowym Ratownictwie Medycznym, m.in. poprzez zaopiniowanie przez Powiat Włodawski.Starosta Włodawski pozytywnie zaopiniował projekt w zakresie opisanego wyżej przekwalifikowania ZRM „S” na ZRM „P” (kopia elektronicznego odwzorowania dokumentu w załączeniu). Dziwi więc fakt, że po miesiącu „próbuje przywrócić sytuację”. Czy Pan starosta nie wiedział co podpisywał?
 
W dniu 25 czerwca 2019 r. Wojewoda Lubelski przedłożył Ministrowi Zdrowia projekt Aktualizacji Nr 3 Planu Działania Systemu PRM dla województwa lubelskiego. Dokument w wersji uwzględniającej uwagi Ministerstwa Zdrowia został ostatecznie zatwierdzony w dniu 15 lipca 2019 r. Minister Zdrowia nie zgłaszał uwag co do przekwalifikowania zespołu S na P we Włodawie.
 
Pismem z dnia 15 lipca 2019 r. Wojewoda Lubelski poinformował Powiat Włodawski o zatwierdzeniu przez Ministra Zdrowia przedmiotowej aktualizacji, z uwzględnieniem zmiany ZRM „S” na ZRM „P” z miejscem stacjonowania we Włodawie.
 
Odnosząc się do wnioskowanego przez Starostę Włodawskiego „przywrócenia zespołu specjalistycznego” we Włodawie stwierdzić należy, że nie jest on podmiotem uprawnionym do składania tego rodzaju wniosków. Uprawniony do wnioskowania o zmiany w Planie Działania Systemu PRM województwa lubelskiego jest Dysponent Rejonu Operacyjnego, w tym przypadku Stacja Ratownictwa Medycznego SP ZOZ w Chełmie.
 
Z uwagi na wykazany przez dysponenta rejonu operacyjnego przy Aktualizacji Nr 3 brak możliwości zabezpieczenia funkcjonowania zespołu S we Włodawie, narażający SRM w Chełmie na ciągłe straty finansowe z tym związane, pozytywne rozpatrzenie wniosku o ponowne przekwalifikowanie S na P (o ile taki zostanie prawidłowo złożony), będzie wymagało szczegółowego uzasadnienia, ze wskazaniem zobowiązania konkretnych lekarzy do zabezpieczenia pracy zespołu S we Włodawie. Jeżeli dysponent wykaże jednoznacznie, że będzie w stanie zagwarantować prawidłową pracę zespołu S we Włodawie, Wojewoda Lubelski będzie mógł podjąć prace nad aktualizacją Planu PRM w tym zakresie.
 
Ponadto Plan Działania Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne dla województwa lubelskiego w brzmieniu obowiązującym od 1 kwietnia 2019 roku, przewiduje uruchomienie z dniem 1 października 2019 r. czasowego (dyżurującego 8 godzin w ciągu doby) zespołu ratownictwa medycznego typu „P” w rejonie operacyjnym chełmskim. Powyższe pozwoli np. na skierowanie ww. ZRM na miejsce stacjonowania we Włodawie, co istotnie wpłynie na wzmocnienie zabezpieczenia powiatu włodawskiego i odciążenie dotychczas stacjonujących tam zespołów.
 
 
 
                                                                                                                  Z poważaniem
                                                                                         Rzecznik Prasowy Wojewody Lubelskiego
                                                                                                                           (-)
                                                                                                              Marek Wieczerzak