Ordery i odznaczenia

AKTY PRAWNE REGULUJĄCE ZASADY I TRYB NADAWANIA ORDERÓW I ODZNACZEŃ PAŃSTWOWYCH:

 

1) Ustawa z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 475) oraz wydane na jej podstawie rozporządzenia Prezydenta RP:

2) Rozporządzenie Prezydenta RP z dnia 10 listopada 1992 r. w sprawie opisu, materiału, wymiarów, wzorów rysunkowych oraz sposobu i okoliczności noszenia odznak orderów i odznaczeń (Dz. U. Nr 90, poz. 452, z późn. zm),

3) Rozporządzenie Prezydenta RP z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach o nadanie orderów i odznaczeń oraz wzorów odpowiednich dokumentów (Dz. U. Nr 277, poz. 2743, z późn. zm.),

4) Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach o nadanie orderów i odznaczeń oraz wzorów odpowiednich dokumentów (Dz. U. Nr o, poz. 64).,

5) Rozporządzenie Prezydenta RP z dnia 31 lipca 2007 r. w sprawie nazwy, wstążki, okuć oraz wzorów rysunkowych Gwiazdy Afganistanu i Gwiazdy Iraku,

6) Rozporządzenie Prezydenta RP z dnia 12 lutego 2010 r. w sprawie nazw, wstążek, okuć oraz wzorów rysunkowych Gwiazdy Konga, Gwiazdy Czadu i Gwiazdy Morza Śródziemnego

7) Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach o nadanie orderów i odznaczeń oraz wzorów odpowiednich dokumentów (Dz. U. z dnia 6 września 2011 r. Nr 186,poz. 1102 z późn.zm.),

8) Ustawa z dnia 16 października 1992 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o orderach i odznaczeniach, uchylające przepisy o tytułach honorowych oraz zmieniające niektóre  ustawy (Dz. U. Nr 90, poz. 451 i z 1995 r. Nr 83, poz. 419).

9) Ustawa z dnia 17 października 2003 r. o ustanowieniu Krzyża Zesłańców Sybiru (Dz. U. Nr 225, poz. 2230) oraz wydane na jej podstawie:

10) Rozporządzenie Prezydenta RP z dnia 12 stycznia 2004 r. w sprawie nadawania Krzyża Zesłańców Sybiru (Dz. U. Nr 13, poz. 112)

11) Ustawa z dnia 24 maja 2000 r. o Krajowym Rejestrze Karnym (Dz. U. Nr 50, poz. 580, z póź. zm.), rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 listopada 2003 r. w  sprawie udzielania informacji o osobach oraz o podmiotach zbiorowych na podstawie danych zgromadzonych w Krajowym Rejestrze Karnym (Dz. U. Nr 198, poz. 1930)  oraz rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania informacji o osobach oraz o podmiotach zbiorowych na podstawie danych zgromadzonych w Krajowym Rejestrze Karnym (Dz. U. Nr 273, poz. 2714).

 

WYMAGANE DOKUMENTY

 

1) Pismo przewodnie (z podaniem załączników): z zawartą krótką informacją na temat instytucji inicjującej wystąpienie do Wojewody Lubelskiego o nadanie odznaczeń, planowanej uroczystości oraz z propozycją terminu wręczenia ewentualnie przyznanych odznaczeń,

2) Wniosek o nadanie orderu/odznaczenia,

3) Wypełniony formularz „zapytania o udzielenie informacji o osobie”.

 

Należy wpisać PESEL kandydata oraz wypełnić komputerowo lub odręcznie pismem drukowanym rubryki od 1 do 10. Prawidłowo wypełniony formularz zostanie zweryfikowany przez Wojewodę Lubelskiego w Krajowym Rejestrze Karnym Ministerstwa Sprawiedliwości pod kątem ewentualnej karalności kandydata do odznaczenia.

 

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Kancelaria Ogólna Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie
nr pok. 51 (parter)
lub Biuro Podawcze Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie

 

Komplet dokumentów można przesyłać również pocztą na adres:

Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie
ul. Spokojna 4
20-914 Lublin

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE WYPEŁNIANIA WNIOSKU O NADANIE ORDERU/ODZNACZENIA PAŃSTWOWEGO:

 

Z wnioskiem o nadanie orderu/odznaczenia do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Wojewoda może wystąpić z własnej inicjatywy lub z inicjatywy jednostek organizacyjnych jej podległych, organów samorządowych, organizacji społecznych i zawodowych (Art. 30 ust. 1 Ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach Dz. U. Nr 90, poz. 450 z późn. zm).

 

Zgłoszenie inicjatywy nadania orderu lub odznaczenia przez uprawniony podmiot: organ samorządowy, organizację społeczną i zawodową, jednostkę organizacyjną podlegającą Wojewodzie, możliwe jest na formularzu urzędowym wniosku o nadanie orderu lub odznaczenia (do pobrania), zwanego dalej wnioskiem.

 

Wniosek, zgodnie z wymogiem Kancelarii Prezydenta RP powinien być jednokartkowy (druk dwustronny), wypełniony komputerowo lub maszynowo, nie odręcznie.

 

Należy stosować zalecaną czcionkę (rozmiar i rodzaj czcionki).

 

Uzasadnienia do wniosków o nadanie orderów/odznaczeń powinny określać ilość przepracowanych przez kandydata lat oraz prezentować konkretne, wybitne zasługi, adekwatne do klasy wnioskowanego orderu i odznaczenia, mające miejsce po otrzymaniu ostatnio nadanego orderu lub odznaczenia. Prezentowane osiągnięcia powinny być określone w czasie tak, aby można było ocenić, czy miały one miejsce „po” czy „przed” nadaniem ostatniego odznaczenia.

 

W wypadku wnioskowania o Order Odrodzenia Polski do druku wniosku należy dołączyć NOTATKĘ z dodatkowymi informacjami o zasługach kandydata. Należy w niej wymienić konkretne – umiejscowione w czasie dokonania kandydata (nie należy pisać za co został nagrodzony – tylko co zrobił), nie należy podawać również życiorysu, przebiegu kariery zawodowej, pełnionych funkcji społecznych, wymieniania organizacji, w których działa, charakterystyki osobowości, a tylko to, co świadczy o szczególnych zasługach dla państwa i społeczeństwa, jakie ma po ostatnim odznaczeniu. Należy unikać sformułowań ogólnikowych, lakonicznych, piastowane funkcje i zajmowane stanowiska mają znaczenie wtedy, gdy związane są z nimi konkretne dokonania i osiągnięcia. Należy napisać tylko o tym fragmencie, który powstał po przyznaniu ostatniego odznaczenia.

Nie należy dopinać do wniosku dodatkowych kartek z uzupełnieniem.

 

Organ przekazujący do realizacji – do Prezydenta RP wniosek o przyznanie orderu, sporządza na podstawie pkt. 18 wniosku oraz dołączonej do niego informacji o zasługach kandydata adekwatnych do danego stopnia orderu, notatkę, która po podpisaniu przez Wojewodę Lubelskiego stanowi podstawę do wydania decyzji (lub nie) o przyznaniu orderu.

 

Uzasadnienie wniosku o nadanie Medalu za Długoletnią Służbę powinno zawierać informacje o ogólnym stażu pracy kandydata, doskonaleniu zawodowym i jego przełożeniu na realizowane obowiązki oraz informacje o wzorowym, wyjątkowo sumiennym wykonywaniu obowiązków wynikających z pracy zawodowej w służbie Państwa, przyznanych nagrodach i wyróżnieniach, zgodnie z art. 18a ust. 2 Ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450 z późn. zm). Wskazane jest również podanie daty dziennej początku zatrudnienia konkretnej osoby.

 

W przypadku wniosków o nadanie Medalu za Długoletnią Służbę należy podać ogólny staż pracy kandydata i wymienić jego szczególne zasługi w zakresie wykonywanych obowiązków. Natomiast w uzasadnieniu wniosku o nadanie Krzyża Zasługi trzeba wskazać szczególne zasługi wykraczające poza obowiązki służbowe.

 

W rubryce Nr 15 wniosku o nadanie orderu/odznaczenia należy wpisać tylko odznaczenia państwowe nadane przez Prezydenta RP.

 

We wniosku, bezpośrednio pod pozycją nr 18 należy wpisać nazwę jednostki sporządzającej wniosek, umieścić jej pieczęć oraz podpis i pieczęć imienną wnioskującego.

 

Pozycja nr 19 powinna zawierać aktualną informację o karalności osoby, której dotyczy wniosek.

 

NIE NALEŻY wypełniać pozycji: „nr rejestru” i „nr pozycji w notatce lub wykazie”, znajdujących się na pierwszej stronie wniosku oraz pozycji nr 20, 21, 22.

 

Do każdego wniosku o nadanie orderu/odznaczenia należy dołączyć informację o karalności osoby, której dotyczy - druk „Zapytanie o udzielenie informacji o osobie” sporządzonym w jednym egzemplarzu, wypełniony w punktach od 1 do 10, bez daty wystawienia i podpisu osoby uprawnionej, gdyż podmioty uprawnione do zgłaszania inicjatywy odznaczeniowej, nie są uprawnione do występowania do Krajowego Rejestru Karnego z zapytaniem o udzielenie informacji o osobie. Taki obowiązek ciąży na organie występującym z wnioskiem.

 

Wnioski niekompletne lub wypełnione niewłaściwie podlegają zwrotowi do wnioskodawcy, celem poprawienia lub ponownego sporządzenia. Ponowne złożenie uzupełnionego lub poprawionego wniosku rozpoczyna od nowa bieg terminu 4-miesięcznego.

Zgłoszenie inicjatywy nadania orderu lub odznaczenia, nie zobowiązuje Wojewody Lubelskiego do przedstawienia Prezydentowi RP wniosku w tej sprawie. W razie nieprzedstawiania wniosku Prezydentowi, podmiot uprawniony do zgłoszenia inicjatywy zostanie o tym powiadomiony wraz z podaniem przyczyn.

 

CEZURY CZASOWE

Ustawa nie określa czasu, jaki musi upłynąć, aby można wystąpić z wnioskiem o uhonorowanie orderem. W praktyce stosowane jest, iż z wnioskiem o nadanie orderu można występować nie wcześniej niż po 5 latach od przyznania poprzedniego odznaczenia.

 

Przed nadaniem Krzyża Zasługi wyższego stopnia powinny upłynąć co najmniej 3 lata; odstępstwo od tej zasady jest dopuszczalne wyjątkowo. (Art. 16 ust.5 Ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach Dz. U. Nr 90, poz. 450 z późn. zm)

 

Wniosek o nadanie Medalu za Długoletnią Służbę przedstawia się nie wcześniej niż:

1) po 30 latach pracy zawodowej osoby proponowanej do odznaczenia Medalem Złotym
za Długoletnią Służbę (I stopień)

2) po 20 latach pracy zawodowej osoby proponowanej do odznaczenia Medalem Srebrnym za Długoletnią Służbę (II stopień)

3) po 10 latach pracy zawodowej osoby proponowanej do odznaczenia Brązowym Medalem za Długoletnią Służbę (III stopień)

 

Wniosek o nadanie Medalu za Długoletnią Służbę wyższego stopnia przedstawia się nie wcześniej niż po upływie 10 lat od ostatniego nadania. Ponadto wniosek o nadanie Medalu za Długoletnią Służbę osobie, która w danym roku nabywa prawo do emerytury, przedstawia się najpóźniej w dniu rozwiązania stosunku pracy z tą osobą (Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach o nadanie orderów i odznaczeń oraz wzorów odpowiednich dokumentów Dz. U. Nr o, poz. 64).

 

CZAS TRWANIA PROCEDURY

W związku z tym, że Kancelaria Prezydenta RP zastrzega sobie okres dwóch miesięcy na rozpatrywanie wniosków o nadanie orderów/odznaczeń, wystąpienia te do Wojewody Lubelskiego należy składać z odpowiednim wyprzedzeniem, minimum cztery miesiące przed planowaną uroczystością. Nie dotyczy to wystąpień o nadanie Orderu Orła Białego oraz Orderu Odrodzenia Polski, których rozpatrywanie trwa dłużej).

 

WRĘCZANIE NADANYCH ORDERÓW/ODZNACZEŃ

Ordery i odznaczenia nadawane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej są najwyższym wyróżnieniem zasług dla ojczyzny, dlatego ich wręczanie powinno mieć charakter uroczysty.

 

Odznaki orderów i odznaczeń w imieniu Prezydenta RP mogą wręczać osoby uprawnione do występowania do Prezydenta w wnioskami o ich nadanie oraz ich zastępcy. (Art. 33 ust. 2 Ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach Dz. U. Nr 90, poz. 450 z późn. zm).

 

W przypadku, gdy osobą wręczającą odznaczenia państwowe będzie Wojewoda Lubelski, instytucja organizująca uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych powinna dostarczyć pisemne zaproszenie do Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie, co najmniej miesiąc przez planowaną uroczystością.

 

Wnioski o nadanie orderów i odznaczeń nie podlegają opłatom.

 

KOMÓRKA ODPOWIEDZIALNA ZA REALIZACJĘ SPRAWY:

Biuro Wojewody
ul. Spokojna 4
20-914 Lublin

tel. 81 74-24-775
prezydialny [at] lublin.uw.gov.pl