Pełnomocnik Wojewody do spraw Bezpieczeństwa Sanitarno-Epidemiologicznego w Punktach Recepcyjnych przy przejściach granicznych z Ukrainą w województwie lubelskim

 
Maria Jolanta Korniszuk
ul. Pielęgniarek 6, 20 - 708 Lublin
e-mail: wsse.lublin [at] pis.gov.pl lub sekretariat [at] wsse.lublin.pl
 
 
Do podstawowych zadań Pełnomocnika należy:
 
 
 ● zapewnienie bezpieczeństwa sanitarno-epidemiologicznego w Punktach Recepcyjnych przy przejściach granicznych z Ukrainą w województwie lubelskim;
●  współpraca z Państwowymi Granicznymi Inspektorami Sanitarnymi w Dorohusku, Hrebennem i Koroszczynie oraz właściwymi miejscowo organami Państwowej Inspekcji Sanitarnej;
● bieżący nadzór sanitarny w zakresie przestrzegania wymagań higienicznosanitarnych i zdrowotnych;
● monitorowanie sytuacji epidemiologicznej w oparciu o informacje pochodzące od osób i podmiotów udzielających świadczenia zdrowotne funkcjonujących w Punktach Recepcyjnych przy przejściach granicznych z Ukrainą w województwie lubelskim;
● podejmowanie działań zapobiegawczych oraz przeciwepidemicznych;
● przedstawianie Wojewodzie Lubelskiemu bieżących informacji w ww. zakresie.
 
 
Obsługę administracyjno-organizacyjną Pełnomocnika w zakresie realizacji zadań zapewnia Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie.