Pełnomocnik Wojewody Lubelskiego do spraw Dialogu Międzynarodowego

 
Michał Dworski
 
 
Do podstawowych zadań Pełnomocnika należy:

  • propagowanie wśród mieszkańców województwa lubelskiego priorytetów polskiej polityki zagranicznej;
  • rozwijanie współpracy pomiędzy Lubelskim Urzędem Wojewódzkim w Lublinie a Ministerstwem Spraw Zagranicznych, jednostkami samorządu terytorialnego, organizacjami pozarządowymi w województwie lubelskim – w zakresie spraw międzynarodowych;
  • identyfikowanie obszarów – istotnych z punktu widzenia rozwoju województwa lubelskiego – w ramach których należy rozwijać dialog międzynarodowy;
  • inicjowanie lokalnej dyskusji i rozpowszechnianie wiedzy w środowiskach regionalnych o procesach i wydarzeniach międzynarodowych istotnych z punktu widzenia polskiej racji stanu;
  • inicjowanie lokalnej dyskusji o polskiej polityce europejskiej oraz jej różnych koncepcjach, także w ujęciu historycznym i kulturowym, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii solidarności europejskiej oraz bezpieczeństwa wszystkich członków UE;
  • rozwój kontaktów oraz współpracy między polskimi i zagranicznymi ośrodkami opiniotwórczymi, w tym z partnerami zagranicznymi mającymi istotne znaczenie dla rozwoju województwa lubelskiego a także, z przedstawicielami Polonii – w porozumieniu i przy współpracy z Pełnomocnikiem Wojewody Lubelskiego do Spraw Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi oraz Polonią – w celu inicjowania wspólnych działań;
  • uczestnictwo w debatach oraz konferencjach regionalnych z udziałem przedstawicieli organizacji pozarządowych, samorządu lokalnego oraz innych partnerów lokalnych związanych z priorytetami regionalnej polityki zagranicznej;
  • przedstawianie Wojewodzie Lubelskiemu bieżących informacji o podejmowanych działaniach z zakresu realizowanych zadań.

 
Obsługę administracyjno-organizacyjną Pełnomocnika w zakresie realizacji zadań zapewnia Biuro Wojewody Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie.