Pełnomocnik Wojewody Lubelskiego do spraw Kobiet

 
Elżbieta Boczkowska
 
 
Do podstawowych zadań Pełnomocnika należy:

  • podejmowanie działań w zakresie praw kobiet i równości szans, w tym w szczególności dotyczących promocji zatrudnienia, aktywizacji zawodowej, ochrony przed przemocą oraz równouprawnienia kobiet we wszystkich dziedzinach życia oraz ich wsparcie;
  • inicjowanie działań zmierzających do poprawy warunków życia kobiet na terenie województwa lubelskiego;
  • opiniowanie i udział w opracowywaniu projektów dokumentów, w tym programów i strategii, dotyczących spraw kobiet na terenie województwa lubelskiego;
  • współpraca z organizacjami i instytucjami działającymi na rzecz kobiet;
  • współpraca z Pełnomocnikiem Wojewody Lubelskiego do Spraw Równego Traktowania w celu inicjowania wspólnych działań;
  • przedstawianie Wojewodzie Lubelskiemu informacji na temat bieżących problemów kobiet oraz podjętych inicjatyw na terenie województwa lubelskiego.

 

Obsługę administracyjno-organizacyjną Pełnomocnika w zakresie realizacji zadań zapewnia Biuro Wojewody Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie.