Pełnomocnik Wojewody Lubelskiego do spraw Kontaktów z Jednostkami Samorządu Terytorialnego

 
Ryszard Szczygieł
ul. Spokojna 4, 20-914 Lublin
tel. 81 74-24-780 (sekretariat Biura Wojewody)
e-mail: rszczygiel [at] lublin.uw.gov.pl
 
 
Do podstawowych obowiązków Pełnomocnika należy:

  • rozwój kontaktów i współpraca z przedstawicielami jednostek samorządu terytorialnego województwa lubelskiego;
  • wypracowywanie rozwiązań mających na celu doskonalenie współpracy między administracją rządową a jednostkami samorządu terytorialnego;
  • monitorowanie działań podejmowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w województwie lubelskim, w szczególności w zakresie realizacji programów rządowych;
  • identyfikowanie obszarów problemowych – istotnych z punktu widzenia rozwoju poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego;
  • udział w spotkaniach, debatach, konferencjach z udziałem przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego związanych z funkcjonowaniem poszczególnych samorządów;
  • współpraca z Pełnomocnikiem Rządu do spraw Współpracy z Samorządem Terytorialnym w zakresie funkcjonowania, problematyki i rozwoju jednostek samorządu terytorialnego województwa lubelskiego;
  • przedstawianie Wojewodzie Lubelskiemu bieżących informacji na temat funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego w województwie lubelskim.

 
Pełnomocnik w zakresie realizowanych zadań podlega Wojewodzie Lubelskiemu.
 
Obsługę organizacyjno-administracyjną Pełnomocnika w zakresie realizowanych zadań zapewnia Biuro Wojewody Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie.