Pełnomocnik Wojewody Lubelskiego do spraw Koordynacji Obsługi Obywateli Ukrainy w Punkcie Recepcyjnym przy OSiR w Tomaszowie Lubelskim

 
Marek Świtka
ul. Spokojna 4, 20-914 Lublin
e-mail: mswitka [at] lublin.uw.gov.pl
 
 
Do podstawowych zadań Pełnomocnika należy:

  • współudział w organizacji Punktu Recepcyjnego zlokalizowanego przy OSiR w Tomaszowie Lubelskim, odpowiedzialnego za obsługę cudzoziemców i kierowanie ich do celowych ośrodków pobytowych, zwanego dalej „Punktem”;
  • nadzorowanie i koordynowanie pracy osób skierowanych do realizacji zadań w Punkcie;
  • ścisła współpraca ze Strażą Graniczną oraz innymi służbami zaangażowanymi w niniejsze zadanie, w tym m.in. z przedstawicielami Państwowej Straży Pożarnej, Wojsk Obrony Terytorialnej, Policji, służb medycznych, jak również z jednostkami Inspekcji Weterynaryjnej i Państwowej Inspekcji Sanitarnej z terenu województwa lubelskiego oraz wolontariuszami – w zakresie organizacji i funkcjonowania Punktu;
  • zgłaszanie zapotrzebowania logistycznego i technicznego, niezbędnego do zapewnienia właściwego funkcjonowania Punktu, do Pełnomocnika Wojewody Lubelskiego do spraw Logistyki i Wsparcia Technicznego realizacji zadań związanych z udzielaną pomocą obywatelom Ukrainy na terenie województwa lubelskiego;
  • przedstawianie Wojewodzie Lubelskiemu oraz Dyrektorowi Generalnemu Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie bieżących informacji na temat podejmowanych działań oraz problemów związanych z funkcjonowaniem Punktu.