Pełnomocnik Wojewody Lubelskiego do spraw Koordynacji Obsługi Obywateli Ukrainy w Wirtualnym Punkcie Recepcyjnym

Żaklina Kasiczak-Marcinkowska
ul. Spokojna 4, 20-914 Lublin
e-mail: zk-m [at] lublin.uw.gov.pl
 
 
Do podstawowych zadań Pełnomocnika należy:

  • współudział w organizacji Wirtualnego Punktu Recepcyjnego, zwanego dalej „Punktem”;
  • nadzorowanie i koordynowanie pracy osób skierowanych do realizacji zadań w Punkcie;
  • koordynacja przyjmowania i rejestracji zgłoszeń obywateli Ukrainy – bezpośrednio w Puncie Recepcyjnym utworzonym w siedzibie Urzędu oraz kierowanych drogą mailową przez jednostki samorządu terytorialnego szczebla powiatowego na terenie województwa lubelskiego;
  • koordynacja kierowania obywateli Ukrainy do ośrodków pobytowych, przy współpracy z Powiatowymi Centrami Zarządzania Kryzysowego na terenie województwa lubelskiego oraz Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego;
  • ścisła współpraca ze służbami zaangażowanymi w niniejsze zadanie, w tym m.in. z przedstawicielami Państwowej Straży Pożarnej, Wojsk Obrony Terytorialnej, Policji, służb medycznych z terenu województwa lubelskiego oraz wolontariuszami – w zakresie organizacji i funkcjonowania Punktu;
  • zgłaszanie zapotrzebowania logistycznego i technicznego, niezbędnego do zapewnienia właściwego funkcjonowania Punktu, do Pełnomocnika Wojewody Lubelskiego do spraw Logistyki i Wsparcia Technicznego realizacji zadań związanych z udzielaną pomocą obywatelom Ukrainy na terenie województwa lubelskiego;
  • przedstawianie Wojewodzie Lubelskiemu oraz Dyrektorowi Generalnemu Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie bieżących informacji na temat podejmowanych działań oraz problemów związanych z funkcjonowaniem Punktu.