Pełnomocnik Wojewody Lubelskiego do spraw Koordynowania Działalności Punktów Informacyjnych przy Dworcach PKS i PKP w Lublinie

 
Aneta Tkaczyk
ul. Czechowska 15, 20-072 Lublin
e-mail: atkaczyk [at] lublin.uw.gov.pl
 
 
Do podstawowych zadań Pełnomocnika należy:

  • koordynacja organizacji Punktów Informacyjnych zlokalizowanych przy Dworcach PKS i PKP w Lublinie, odpowiedzialnych za obsługę cudzoziemców i kierowanie ich do ośrodków pobytowych, zwanych dalej „Punktami”;
  • koordynowanie i nadzorowanie działalności Punktów;
  • monitorowanie funkcjonowania Punktów, przy ścisłej współpracy z Pełnomocnikami do spraw Organizacji i Zapewnienia Funkcjonowania Punktów Informacyjnych przy dworcach PKS i PKP w Lublinie;
  • przekazywanie zapotrzebowania zabezpieczenia logistycznego Punktów, sporządzonego przez Pełnomocników do spraw Organizacji i Zapewnienia Funkcjonowania Punktów Informacyjnych przy dworcach PKS i PKP w Lublinie, do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie celem zgłoszenia do Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych;
  • współpraca ze Strażą Graniczną, z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji, Urzędem do spraw Cudzoziemców oraz innymi służbami zaangażowanymi w niniejsze zadanie, w tym m.in. z przedstawicielami Państwowej Straży Pożarnej, Wojsk Obrony Terytorialnej, Policji, służb medycznych, jak również z jednostkami Inspekcji Weterynaryjnej i Państwowej Inspekcji Sanitarnej z terenu województwa lubelskiego oraz wolontariuszami Caritas – w zakresie organizacji i funkcjonowania Punktów;
  • przedstawianie Wojewodzie Lubelskiemu oraz Dyrektorowi Generalnemu Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie bieżących informacji oraz identyfikowanie i zgłaszanie problemów związanych z organizacją i funkcjonowaniem Punktów.