Pełnomocnik Wojewody Lubelskiego do spraw Koordynowania Działalności Punktów Recepcyjnych przy przejściach granicznych z Ukrainą w województwie lubelskim

 
Iwona Chlebicka

ul. Lubomelska 1/3, 20-072 Lublin
tel. 81-74-24-214
e-mail: ichlebicka [at] lublin.uw.gov.pl

 

 

Do podstawowych zadań Pełnomocnika należy:
 

  • współudział w opracowaniu koncepcji oraz w procesie tworzenia Punktów Recepcyjnych zlokalizowanych przy przejściach granicznych z Ukrainą w województwie lubelskim, zwanych dalej „Punktami”, odpowiedzialnych za obsługę cudzoziemców i kierowanie ich do celowych ośrodków pobytowych;
  • koordynowanie działalności Punktów;
  • monitorowanie funkcjonowania Punktów, przy ścisłej współpracy z Pełnomocnikami do spraw Organizacji i Zapewnienia Funkcjonowania Punktów Recepcyjnych przy poszczególnych przejściach granicznych;
  • przekazywanie zapotrzebowania zabezpieczenia logistycznego Punktów, sporządzonego przez Pełnomocników do Spraw Organizacji i Zapewnienia Funkcjonowania Punktów Recepcyjnych przy poszczególnych przejściach granicznych, do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie celem zgłoszenia do Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych;
  •  współpraca ze Strażą Graniczną, z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji, Urzędem do spraw Cudzoziemców oraz innymi służbami zaangażowanymi w niniejsze zadanie, w tym m.in. z przedstawicielami Państwowej Straży Pożarnej, Wojsk Obrony Terytorialnej, Policji, służb medycznych, jak również z jednostkami Inspekcji Weterynaryjnej i Państwowej Inspekcji Sanitarnej z terenu województwa lubelskiego oraz wolontariuszami Caritas – w zakresie organizacji i funkcjonowania Punktów;
  • przedstawianie Wojewodzie Lubelskiemu bieżących informacji oraz identyfikowanie i zgłaszanie problemów związanych z organizacją i funkcjonowaniem Punktów.

 

Obsługę administracyjno-organizacyjną Pełnomocnika w zakresie realizacji zadań zapewnia Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie.