Pełnomocnik Wojewody Lubelskiego do spraw Koordynowania Przygotowań Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie do Wdrożenia Ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym

 
Jarosław Szymczyk
ul. Szczerbowskiego 6, 20-012 Lublin
tel. 81-52-84-467
e-mail: jszymczyk [at] lublin.uw.gov.pl
 
 
Do podstawowych zadań Pełnomocnika należy:
1. Opracowanie, przy współpracy z Zespołem roboczym do spraw utworzenia dyspozytorni medycznej, szczegółowego harmonogramu działań związanych z utworzeniem przejściowej lokalizacji dyspozytorni medycznej w Lublinie przy ul. Szczerbowskiego 6 i realizacją inwestycji pn.: „Budowa budynku Centrum Powiadamiania Ratunkowego oraz Dyspozytorni Medycznej w Lublinie przy ul. Wojciechowskiej 1”;
 
2. Koordynowanie działań zmierzających do utworzenia przejściowej lokalizacji dyspozytorni medycznej po 1 stycznia 2021r.;
 
3. Koordynacja oraz bieżący nadzór nad wykonywaniem poszczególnych etapów utworzenia przejściowej lokalizacji dyspozytorni medycznej i realizacją inwestycji pn.: „Budowa budynku Centrum Powiadamiania Ratunkowego oraz Dyspozytorni Medycznej w Lublinie przy ul. Wojciechowskiej 1”, w tym:
 

  • nadzór nad opracowywaniem oraz weryfikacja dokumentacji niezbędnej do zrealizowania zadania inwestycyjnego,
  • monitorowanie działań podejmowanych przez inwestora zastępczego w ramach procesu budowlanego,
  • monitorowanie stopnia wydatkowania środków budżetowych zaplanowanych w budżecie będącym w dyspozycji Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie na realizację zadania inwestycyjnego na dany rok budżetowy;

 
4. Ścisła współpraca z Zespołem roboczym do spraw utworzenia dyspozytorni medycznej oraz pracownikami Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie w zakresie utworzenia przejściowej lokalizacji dyspozytorni medycznej i realizacji zadania inwestycyjnego, o którym mowa w pkt 1;
 
5. Identyfikowanie czynników stanowiących potencjalne zagrożenie dla wdrożenia ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym, w tym dla realizacji zadania inwestycyjnego, o którym mowa w pkt 1, oraz niezwłoczne informowanie o nich Dyrektora Generalnego Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie, celem podjęcia działań naprawczych;
 
6. Przedstawianie Wojewodzie Lubelskiemu oraz Dyrektorowi Generalnemu Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie bieżących informacji na temat podejmowanych działań związanych z utworzeniem przejściowej lokalizacji dyspozytorni medycznej w Lublinie przy ul. Szczerbowskiego 6 oraz realizacją zadania inwestycyjnego, o którym mowa w pkt 1.