Pełnomocnik Wojewody Lubelskiego do spraw Organizacji i Zapewnienia Funkcjonowania Punktu Recepcyjnego przy przejściu granicznym w Hrebennem

 
Grzegorz Wiński

ul. Lubomelska 1/3, 20-072 Lublin
e-mail: gwinski [at] lublin.uw.gov.pl
 
 
Do podstawowych zadań Pełnomocnika należy:
 

  • współudział w opracowaniu koncepcji tworzenia Punktu Recepcyjnego zlokalizowanego przy przejściu granicznym w Hrebennem, zwanego dalej „Punktem”, odpowiedzialnego za obsługę cudzoziemców i kierowanie ich do celowych ośrodków pobytowych;
  • współudział w procesie tworzenia i organizacji Punktu;
  • zgłaszanie zapotrzebowania zabezpieczenia logistycznego, niezbędnego do zapewnienia właściwego funkcjonowania Punktu, do Pełnomocnika do spraw Koordynowania Działalności Punktów Recepcyjnych na granicy polsko-ukraińskiej w województwie lubelskim;
  • ścisła współpraca ze Strażą Graniczną, z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz innymi służbami zaangażowanymi w niniejsze zadanie, w tym m.in. z przedstawicielami Państwowej Straży Pożarnej, Wojsk Obrony Terytorialnej, Policji, służb medycznych, jak również z jednostkami Inspekcji Weterynaryjnej i Państwowej Inspekcji Sanitarnej z terenu województwa lubelskiego oraz wolontariuszami Caritas – w zakresie organizacji i funkcjonowania Punktu;
  • współpraca z Urzędem ds. Cudzoziemców w zakresie przewozu uchodźców z Punktu do ośrodków pobytowych;
  • przedstawianie Wojewodzie Lubelskiemu oraz Pełnomocnikowi do spraw Koordynowania Działalności Punktów Recepcyjnych na granicy polsko-ukraińskiej w województwie lubelskim bieżących informacji na temat, podejmowanych działań oraz problemów związanych z organizacją i funkcjonowaniem Punktu.

 
 

Obsługę administracyjno-organizacyjną Pełnomocnika w zakresie realizacji zadań zapewnia Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie.