Pełnomocnik Wojewody Lubelskiego do spraw Równego Traktowania

Monika Szumiło

pl. Niepodległości 1

22-100 Chełm

tel. 82-56-27-614

e-mail: mszumilo [at] lublin.uw.gov.pl

 

 

Do podstawowych obowiązków Pełnomocnika należy:
 

  • realizowanie polityki rządu na terenie województwa lubelskiego w zakresie równego traktowania w tym przeciwdziałanie dyskryminacji, w szczególności ze względu na płeć, rasę, narodowość, pochodzenie etniczne, religię, wyznanie, światopogląd, wiek, niepełnosprawność oraz orientację seksualną;
  • podejmowanie działań zmierzających do eliminacji lub ograniczenia skutków powstałych w wyniku naruszenia zasady równego traktowania;
  • podejmowanie działań promujących zasadę równego traktowania na terenie województwa lubelskiego oraz w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie;
  • współpraca z Pełnomocnikiem Rządu do Spraw Równego Traktowania;
  • współpraca z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz równego traktowania oraz przeciwdziałania dyskryminacji;
  • współpraca z Dyrektorem Generalnym Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie w zakresie przestrzegania zasad równego traktowania przy realizacji Programu Zarządzania Zasobami Ludzkimi Urzędu;
  • przedstawianie Wojewodzie Lubelskiemu bieżących informacji na temat podejmowanych działań.

 

Obsługę administracyjno-organizacyjną Pełnomocnika w zakresie realizacji zadań, zapewnia Biuro Organizacji, Kadr i Budżetu Urzędu Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie.