Pełnomocnik Wojewody Lubelskiego do spraw Realizacji Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19

 

Agnieszka Wolińska

ul. Spokojna 4, 20-914 Lublin

e-mail: awolinska [at] lublin.uw.gov.pl
 
 

 Do podstawowych zadań Pełnomocnika należy:
 

  • współudział w realizacji kampanii informacyjnej dotyczącej szczepień przeciw COVID-19 na terenie województwa lubelskiego;
  • monitorowanie realizacji Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19 na terenie województwa lubelskiego, identyfikowanie i rozwiązywanie ewentualnych problemów w tym zakresie;
  • współpraca i bieżąca wymiana informacji z Lubelskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia oraz innymi podmiotami zaangażowanymi w realizację Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19 na terenie województwa lubelskiego;
  • współdziałanie z Pełnomocnikiem Rządu do spraw narodowego programu szczepień ochronnych przeciwko wirusowi SARS-CoV-2;
  • przedstawianie Wojewodzie Lubelskiemu bieżących danych na temat realizacji Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19 na terenie województwa lubelskiego.

 

Obsługę administracyjno-organizacyjną Pełnomocnika w zakresie realizacji zadań zapewnia Biuro Wojewody Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie.