Pełnomocnik Wojewody Lubelskiego do spraw Rodziny

Tomasz Pitucha

ul. Spokojna 4, 20-914 Lublin

e-mailtpitucha [at] lublin.uw.gov.pl

tel. 81-74-24-780 (sekretariat dyrektora Biura Wojewody)

 

 

Do podstawowych obowiązków Pełnomocnika należy:

  • współpraca z właściwymi organami administracji publicznej, organizacjami pozarządowymi i instytucjami w zakresie spraw dotyczących spraw rodziny;
  • inicjowanie i koordynacja działań w zakresie polityki prorodzinnej;
  • inicjowanie działań zmierzających do poprawy warunków życia rodzin na terenie województwa lubelskiego;
  • opiniowanie i udział w opracowywaniu projektów działań mających na celu poprawę warunków życia rodzin na terenie województwa lubelskiego;
  • propagowanie postaw, w tym za pośrednictwem mediów, służących wsparciu i promocji rodziny;
  • przedstawianie Wojewodzie Lubelskiemu bieżących informacji na temat warunków życia rodzin na terenie województwa lubelskiego.