Pełnomocnik Wojewody Lubelskiego do spraw Rozwoju Edukacji

 
Radosław Brzózka

 
 
Do podstawowych obowiązków Pełnomocnika należy:

  • podejmowanie działań inicjujących oraz wspierających rozwój edukacji w województwie lubelskim;
  • wspomaganie prac analitycznych, studialnych i promocyjnych dotyczących rozwoju edukacji w województwie lubelskim;
  • współpraca z instytucjami szczebla krajowego, w tym Ministerstwem Edukacji Narodowej w zakresie podejmowanych działań na rzecz rozwoju edukacji w województwie lubelskim;
  • współpraca z Lubelskim Kuratorem Oświaty, w szczególności w zakresie realizacji polityki oświatowej państwa;
  • współpraca na rzecz rozwoju edukacji i wymiana informacji z jednostkami samorządu terytorialnego szczebla wojewódzkiego, powiatowego i gminnego;
  • współpraca z instytucjami naukowymi działającymi na Lubelszczyźnie, w szczególności w zakresie ofert edukacyjnych dających możliwości rozwoj nowoczesnego nauczania na wszystkich poziomach edukacji;
  • monitorowanie działań podejmowanych w ramach rządowych programów edukacyjnych, w tym Programu „Cyfrowa szkoła” na terenie województwa lubelskiego;
  • współpraca z Pełnomocnikiem Wojewody Lubelskiego do spraw Nauki i Rozwoju Szkolnictwa Wyższego na Lubelszczyźnie w celu inicjowania wspólnych działań;
  • reprezentowanie Wojewody Lubelskiego na ważnych wydarzeniach dotyczących problematyki edukacyjnej – wyłącznie na podstawie otrzymanego polecenia lub za zgodą Wojewody Lubelskiego;
  • przedstawianie Wojewodzie Lubelskiemu bieżących informacji na temat rozwoju edukacji na Lubelszczyźnie.

 

Obsługę organizacyjno-administracyjną Pełnomocnika w zakresie realizowanych zadań zapewnia Biuro Wojewody Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie.