Pełnomocnik Wojewody Lubelskiego do spraw Rozwoju Infrastruktury Kolejowej

 

Tomasz Gontarz

 

 

Do podstawowych zadań Pełnomocnika należy:

  1. monitorowanie działań podejmowanych na terenie województwa lubelskiego w zakresie rozwoju infrastruktury kolejowej;
  2. określanie propozycji regionalnych priorytetów rozwoju transportu kolejowego dla województwa lubelskiego;
  3. monitorowanie regionalnych planów rozwoju infrastruktury kolejowej pod kątem spójności ich założeń z programami i strategiami rozwoju infrastruktury kolejowej, opracowanymi na szczeblu centralnym;
  4. współpraca z podmiotami realizującymi zadania transportu publicznego w zakresie rozwoju transportu kolejowego na terenie województwa lubelskiego;
  5. przedstawianie Wojewodzie Lubelskiemu opinii, uwag i propozycji rozwiązań na temat
  6. rozwoju infrastruktury kolejowej w województwie lubelskim;
  7. reprezentowanie Wojewody Lubelskiego na ważnych wydarzeniach dotyczących problematyki infrastruktury kolejowej – wyłącznie na podstawie otrzymanego polecenia lub za zgodą Wojewody Lubelskiego;
  8. przedstawianie Wojewodzie Lubelskiemu bieżących informacji o podejmowanych działaniach z zakresu realizowanych zadań.

 

Obsługę administracyjno-organizacyjną Pełnomocnika w zakresie realizacji zadań, zapewnia Wydział Infrastruktury Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie.