Pełnomocnik Wojewody Lubelskiego do spraw Rozwoju Przedsiębiorczości

 
Jarosław Skrzypek
 
 
Do podstawowych zadań Pełnomocnika należy:
 

  • wspieranie inicjatyw i działań zmierzających do poprawy warunków prowadzenia działalności gospodarczej przez przedsiębiorców na terenie województwa lubelskiego;
  • monitorowanie bieżącej sytuacji w zakresie warunków prowadzenia działalności gospodarczej w województwie lubelskim, w szczególności przez małych i średnich przedsiębiorców, i przedkładanie Wojewodzie Lubelskiemu stosownych wniosków wraz z propozycjami działań;
  • współpraca z podmiotami realizującymi zadania z zakresu wspierania przedsiębiorczości;
  • współpraca ze Społeczną Radą do spraw Przedsiębiorczości powołaną przez Wojewodę Lubelskiego w zakresie działań na rzecz rozwoju małych i średnich przedsiębiorców;
  • reprezentowanie Wojewody Lubelskiego na ważnych wydarzeniach dotyczących problematyki prowadzenia działalności gospodarczej – wyłącznie na podstawie otrzymanego polecenia lub za zgodą Wojewody Lubelskiego;
  • przedstawianie Wojewodzie Lubelskiemu bieżących informacji o podejmowanych działaniach z zakresu realizowanych zadań.

 
 
Obsługę administracyjno-organizacyjną Pełnomocnika w zakresie realizacji zadań zapewnia Biuro Wojewody Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie..