Pełnomocnik Wojewody Lubelskiego do spraw Seniorów

 
Małgorzata Frant-Błażucka
ul. Spokojna 4, 20-914 Lublin
tel. 81-74-24-270
e-mail: gfrant [at] lublin.uw.gov.pl
 
Do podstawowych zadań Pełnomocnika należy: 

  • koordynowanie i nadzorowanie realizacji zadań z zakresu osób w wieku senioralnym;
  • diagnozowanie problemów społecznych w zakresie potrzeb osób starszych;
  • podejmowanie działań zmierzających do wykorzystania potencjału ludzi starszych na rzecz inicjatyw lokalnych;
  • współpraca z instytucjami i organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz seniorów;
  • doradztwo i upowszechnianie informacji o sposobach oraz trybie załatwiania spraw osób w wieku senioralnym; 
  • pełnienie roli konsultacyjnej w przedsięwzięciach, których realizacja wpływa na poziom i jakość życia osób starszych;
  • opracowywanie i przekazywanie Wojewodzie Lubelskiemu informacji dotyczących podejmowanych działań.

 
Obsługę administracyjno-organizacyjną Pełnomocnika w zakresie realizacji zadań zapewnia Wydział Polityki Społecznej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie