Pełnomocnik Wojewody Lubelskiego do Spraw Współpracy z Polonią Amerykańską

 
dr hab. prof. KUL Jacek Gołębiowski
 
 
Do podstawowych zadań Pełnomocnika należy:

  • nawiązywanie i rozwijanie współpracy z organizacjami polonijnymi w zakresie kontaktów ze środowiskiem polonijnym;
  • współpraca z instytucjami zajmującymi się sprawami Polaków mieszkających za granicą;
  • monitorowanie spraw i wydarzeń polonijnych zagranicą i informowanie o nich Wojewody Lubelskiego;
  • wspieranie działań podejmowanych przez Polonię na rzecz zachowania polskiej kultury, tradycji i historii;
  • reprezentowanie Wojewody Lubelskiego na ważnych wydarzeniach dotyczących problematyki Polonii i środowisk polonijnych  – wyłącznie na podstawie otrzymanego polecenia lub za zgodą Wojewody Lubelskiego;
  • przedstawianie Wojewodzie Lubelskiemu bieżących informacji o podejmowanych działaniach z zakresu realizowanych zadań.

 
Obsługę administracyjno-organizacyjną Pełnomocnika w zakresie realizacji zadań zapewnia Biuro Wojewody Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie.